Skellefteå utvecklas i rekordfart

Skellefteå utvecklas i rekordfart

En tidigare avfolkningskommun Skellefteå, med 38 mil kust och fem stora älvar, växer nu i en rasande fart. Etableringen av Northvolt ger tusentals jobb och Norrbotniabanan ökar möjligheten för transporter. Detaljplanerna för fyra trafikkorsningar och stora infrastrukturprojekt ska vara klara det här året.

– Trafikverket tar fram en järnvägsplan som styr detaljplanen. Vi har tvingats upphäva delar av 24 detaljplaner. Det är krävande att ta fram nya detaljplaner för fyra järnvägskorsningar, säger kommunarkitekt Harriet Wistemar.

Trafikverkets planer omfattar dessutom inte några nya bostäder. – Vilket är det vi borde ägna oss åt istället, i det här ansträngda läget, säger hon och suckar.

Skellefteå kommun tog förra året fram detaljplaner för 1 500 nya bostäder. I år är förväntningarna 2 000, nästa år 2 500 och så vidare.

En arbetsuppgift är att rekrytera nya kompetenser för detaljplanerna – planarkitekt, arkitekt och samhällsplanerare. Förra året anställdes tre planarkitekter och samhällsplanerare som ägnade all kraft åt översiktsplanerna.

– Bra översiktsplaner underlättar arbetet med detaljplanerna. Det är svårt att hitta kvalificerade arkitekter, som nu även behövs till avdelningen för bygglov, påpekar Harriet Wistemar.

Var det svårt att planera i inledningsskedet, när Northvolt kom till Skellefteå?

– Vi hade en del på gång, men långt ifrån så omfattande planer. Jag hade nog önskat lite mer framförhållning.

Är det svårt att hitta nya medarbetare?

– Vissa är tveksamma till att flytta hit, men när de väl är på plats gillar de miljön. Många säger att de fått mer utrymme och varierande arbetsuppgifter, berättar Harriet Wistemar.

Det fanns en översiktsplan för ny industrimark, men kommunen blev överrumplad när Northvolt gjorde anspråk på hela området, 200 hektar. Detaljplanen togs fram på extremt kort tid, ett halvår.

Northvolt expanderar nu kraftigt och har för närvarande 2 000 byggarbetare.

– Det är svårt att greppa hur stort deras område är – som arealen för en ganska stor skogsägare, säger Harriet Wistemar och skrattar.

Med etableringen följer nya industrier och underleverantörer, vilket ökar trycket på detaljplaner och kollektivtrafik. Dessutom bör alla nyanställda ha någonstans att bo.

Hur ska man tänka? Var kommer de ifrån och vilka förväntningar har de – och till det målet om ett hållbart byggande. Kommunen eftersträvar hög kvalité i nya områden, samt bra gestaltning – hållbara platser och en god vardag, och därutöver närhet till allt, service och grönområden.

– Vi förtätar befintliga bostadsbestånd, och vill behålla grönområden. Kommunen har en träbyggnadsstrategi, och flera byggindustrier finns i närområdet – men hållbart byggande är det viktigaste, enligt Harriet Wistemar.

FRÅN 100 TILL FLERA TUSEN

Ytan för industriområden ska fördubblas på fem år och antalet bostäder öka från 100 till flera tusen årligen, intervallet 2020 till 2025.

– För tio år sedan tog kommunen en utvecklingsstrategi för att locka unga till Skellefteå. Den lyfte närheten till fritid, arbete och en fin natur, berättar Patrik Larsen, Mark- och exploateringschef i Skellefteå kommun.

Förutom ett spektakulärt kulturhus i trä, så har kommunen satsat på centrum, stadsparken och stranden mot älven – nya gröna uterum för stadens invånare. För fem sex år sedan när näringslivet utvecklades tillkom nya bostäder, bland annat småhus.

Fokus var att få stora etableringar till staden – att erbjuda mark, grön energi och energieffektivitet via energibolaget Skellefteå kraft. Northvolt med 3 500 anställda nappade på erbjudandet – så befolkningsmålet är inte längre 72 000– 80 000, utan 90 000 år 2030.

– Utvecklingen påverkar hela vår organisation – kompetensen, hur vi arbetar och vilka processer som styr. Vi satsar på förtätning och komplettering av stadsdelar med färdigbyggd infrastruktur, avloppssystem, gator och så vidare – och har därför kunnat växla upp snabbt. Den planberedskap som fanns har utnyttjats, förklarar Patrik Larsen.

Nya bostäder i etablerade bestånd ger en stabil struktur, och skapar mervärde för dem som redan bor där – nya verksamheter, torgytor, lokaler, bättre entréer till friluftsområden med mera.

– Planen är komplettering och förtätning fram till år 2025. Sedan behöver vi växa även utanför stadsmiljön. Den omkringliggande skogsmarken är en utmaning, folk som bor där lever mer i naturen. Det handlar om att utveckla och bevara områdena på ett bra sätt, och svårt att behålla grundstrukturen, tror Patrik Larsen.

Den nu aktuella översiktsplanen tar höjd för 5 000 bostäder, och en ny under utredning för en mer eller mindre måttlig förtätning.

Långsiktigt måste det till mer radhus och småhus, men småhus för 17 000 människor kan bli väl glest – och en inlåsningseffekt för dem som vill flytta från småhus till lägenhet.

Skellefteå kommuns yta är ungefär densamma som Skånes – 40 000 bor i staden och 30 000 utanför stadsplanerat område – på mindre serviceorter med några tusen invånare, eller på ren landsbygd. Orter som skulle kunna utvecklas, enligt Patrik Larsen.

Vad blev följderna av Northvolts etablering, och vilka andra industrier kan följa efter? Hur många nya bostäder behövs och när ska de stå klara? Det är en stark utveckling och utmaning från start till detaljplan och inflyttning på cirka fem år. Mycket har genomförts med en planberedskap för ökat bostadsbyggande. Northvolt vill snabba på, men marknaden avvaktar tills allt är på plats.

I början av 2000-talet var fokus vilka hus som skulle rivas och vilka som skulle vara kvar – bostäder som hade behövts idag.

Många kommunala byggnader är i trä, en slags röd tråd i planeringen – kulturhuset ett av de högsta i världen. Centrum har levt upp och nya bostäder med verksamheter i markplan ligger max 15 minuter från ett grönområde.

70 BYGGAKTÖRER VILL BYGGA

Omkring 70 byggaktörer från hela landet vill bygga, för några år sedan handlade det om några få.

– Från en planeringstakt på 600 bostäder år 2020 till 1 500 bostäder förra året. All industrimark är mer eller mindre upp- bokad och nya områden planeras. Tempot är så högt att detaljplanerna från ett år tillbaka i tiden redan byggs, säger Harriet Wistemar.

Fysisk planering på Skellefteå kommun består av fyra verksamheter: Bygg, Lantmäteri, Plan och Trafik. Det är en mix av kompetenser och gestaltningsfrågorna finns i planeringen på ett tidigt stadium.

– Jag skulle dock önska att det fanns fler arkitekter på bygglovs- sidan. Vi har inrättat en gestaltningsgrupp på bygglov som kan ta ärenden där gestaltningsfrågorna är särskilt viktiga. Det gäller att hitta saker som motiverar och stödjer, så att medarbetarna känner sig trygga med olika frågor, påpekar Harriet Wistemar.

Planverksamheten har en platt organisation för att göra det lättare för medarbetarna att komma med synpunkter och ifrågasättanden. En gång i veckan samlas arbetsgruppen för att gå igenom vad som är på gång.

– Förr handlade det om att locka hit aktörer. Nu är läget ett annat och vi kan därför ställa vissa krav, menar Harriet Wistemar.

Planverksamhetens kommunikation med byggaktörerna är en del av vardagen. Konflikterna inom stadsplaneringen tenderar att öka när tempot är så högt, men både chefer och politiker är överens om strategin.

– Vi har ett program för arkitektur, form och design – för ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Träbyggnadsstrategin ska uppmuntra byggherrarna att satsa på trä.

Det finns en risk för obalans i byggandet när så många bostäder skapas på så kort tid.

– Det byggs väldigt många smålägenheter, vilket kan bero på det statliga investeringsstödet och undantagen i bullerreglerna. De nya områdena har en stor andel smålägenheter för unga och äldre, medan barnfamiljerna kanske föredrar radhus eller villa, säger Harriet Wistemar.

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist

Fakta: Fysisk planering i Skellefteå:

Antal anställda: 70 varav 8 arkitekter.

Verksamheter: Bygg, Lantmäteri, Plan och Trafik.

Avdelningschef: Harriet Wistemar, kommunarkitekt.

Northvolt AB är ett svenskt företag som bygger en fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar
och för lagring av energi. Northvolt grundades 2015 under namnet SGF Energy och har drygt 2 300 anställda.

Skellefteå har gått från en planeringstakt på 600 bostäder år 2020 till 1 400–1 500 år 2021. På kommunens avdelning för fysisk planering råder ett enormt tryck.

I slutet av 1990-talet tvingades det kommunala bostads-
bolaget riva hundratals bostäder som stod tomma. I dag är bostadsbristen så stor att den blivit en flaskhals för stadens tillväxt och ett bekymmer för stora arbetsgivare som behöver rekrytera personal. Enligt en analys som kommunen beställt av konsultföretaget Ramböll kan befolkningen växa med 16 000 personer fram till år 2030, vilket betyder att det behöver byggas minst 1 000 nya bostäder per år.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält