Stor bredd på Kommunala Lantmäteridagarna drog publik

FSS Nyhetslogotype

Stor bredd på Kommunala Lantmäteridagarna drog publik

Kommunala Lantmäteridagarna 2023 bjöd på ett digert program. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté i Stockholm 14-15 september.

Hur många deltog i konferensen?

– Cirka 90 personer deltog över de båda dagarna. Det är vi jätteglada för med tanke på det ekonomiska läget, säger Josefine Bodin, ledamot i arrangerande Lantmäterikommittén och till vardags förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsviks kommun.

Vilka är de mest aktuella frågorna för kommunala lantmäterimyndigheter just nu?

–  Laddinfrastruktur för elbilar är en ständigt aktuell fråga. Att ta del av den senaste rättsutvecklingen är alltid givande, och många av föredragshållarna lyfter sina respektive ämnen med stöd av rättspraxis.

Vad tar du själv med dig som starkaste minnen från konferensen?

– Jag vill framhålla alla professionella föreläsare och den breda blandningen av föredrag med aktuella frågor.

Kan du berätta lite om blandningen av föredrag i år?

– Det har handlat om allt från aktuella rättsfall, ägarlägenheter och fastighetsvärdering till öppna data, jordbruksfastigheter och översynen av riksgränsen mellan Norge och Sverige.

Vad kan du säga redan nu om nästa års Kommunala Lantmäteridagar?

– Vi planerar att genomföra nästa års Kommunala Lantmäteridagar i november 2024. Innan dess arrangerar vi Lantmäteridagarna 21-22 maj 2024 i Göteborg.

 

Programmet 14-15 november bestod av följande föredrag och föredragshållare:

Öppna data – man får vad man mäter

Förflyttning från fokus på produktionen Primärkarta till fokus på primärkartans  informationsmängder. Trots utmaningar med kommande datamängden; ser vi att det finns en stor samhällsvinst i att tillgängliggöra våra offentliga data. Trine Nykjär, chef för Geodataenheten, Malmö stad.

2020-2024 års översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge

Ett års arbete återstår för den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet att tillsammans med Norge slutföra pågående översyn av riksgränsen. Gränsmärkena är nyrestaurerade samt nyinmätta med förbättring av lägeskvaliteten i fastighetsregistret. Dan Norin, geodet/geodetisk expert och   sekreterare, Lantmäteriet/Svenska gränskommissionen för översyn av riksgränsen mellan Sverige   och Norge 2020-2024.

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Redovisning av några av de fastighetsmål som hanterats av Mark- och miljööverdomstolen under det senaste året.  Ingela Boije af Gennäs, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen.

Fastighetsrättslig trendspaning

Vi går in på en aktuell företeelse inom fastighetsrätten 2023. Tomas Vesterlin, civ.ing. jur.kand, Vesterlins & Co.

Gränssamarbete i Kungsbergsområdet

Presentation av ett projekt där huvudsyftet var att förbättra registerkartan i skogen med hjälp av inmätning med GNSS. Ett annat syfte var att ge arbetslag bestående av flyktingar en meningsfull sysselsättning. Roger Spring, mätningsingenjör, KLM Sandviken, Björn Ljunggren, mätningsingenjör,    KLM Sandviken.

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare, SKR.

Områdesnamn, en ortnamnskategori med komplikationer

Vid förtätning och utbyggnad förändras behovet av ortnamn. Lagen kräver hänsyn till befintliga ortnamn, men byggare sätter sig själva på kartan med namn. Hur agerar ansvariga myndigheter? Ola Svensson, ortnamnutredare, Lantmäteriet.

Ägarlägenheter – erfarenheter från KLM Stockholm

Erfarenheter från 15 år av ägarlägenhetsförrättningar i Stockholms kommun, sammanfattning av vad vi lärt oss längs vägen när det gäller tidsåtgång, behövligt underlag, olika typer av förhållanden och lämplighetsprövning med mera. Karolina Larsson, förrättningslantmätare, KLM Stockholm.

Fastighetsförvaltning av ägarlägenheter ur ett fastighetsrättsligt perspektiv

En välfungerande fastighetsförvaltningen är avgörande för att ägarlägenheten sak bli en attraktiv boendeform. Men hur ska projektutvecklare tänka kring utformningen av de gemensamma och enskilda utrymmena för att uppnå en funktionell fastighetsförvaltning? Sandra Nimmermark, strateg samhällsutveckling, PE Teknik & arkitektur Lovisa Sjöberg, konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa.

Fastighetsbildning jordbruksfastigheter. Rättsutvecklingen sedan 1994

En presentation av domar där 3 kap 5–6 §§ FBL i sin nuvarande lydelse tillämpats. Thomas Holm, lantmätare, Lantmäteriet.

Aktuell information från Lantmäteriet

Lantmäteriet presenterar sin verksamhet och vad som just nu är i fokus. Marcus Ygeby, funktionschef, Marknad Lantmäteriet.

Markåtkomst och ersättning

Metoder och praxis för intrångsersättning vid ledningsupplåtelse i och på en byggnad Karl Hafström Magnérus, förrättningslantmätare, KLM Stockholm.

Livsomsegla nu! 

Välkommen till en föreläsning om hur du bryter ovanor, bygger upp nya vanor, gör en plan för livet samt hur lyckas få med dig andra för förändringar du vill förverkliga. Per Anders Grösfjeld, föreläsare, författare, strategisk produktchef, Toyota Material Handling – Auto solutions.

Smart Built Environment: Förbättrad registrering och ökad digitalisering

Redovisning av det nystartade fortsättningsprojektet inom Smart Built Environment, som ska undersöka hur fastighetsregistret och nuvarande förrättningshandläggning för 3D-fastigheter kan moderniseras för att åstadkomma en hållbar utveckling och ökad digitalisering. Karolina Larsson, förrättningslantmätare, KLM Stockholm.

Aktuellt från KLM-styrgrupp

En kort uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu. Martin Andrée, ledamot KLM-styrgrupp, kart- och lantmäterichef Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält