Nytt stadsliv i Växjö runt rena badsjöar

Nytt stadsliv i Växjö runt rena badsjöar

Växjö stad är uppbyggd runt sjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. I takt med att vattenkvaliteten i sjöarna förbättrats har en attraktiv stadsmiljö vuxit fram som idag erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser.

Samlingsnamnet för dessa sjöar är Växjösjöarna. Gemensamt för sjöarna är att de länge har präglats av en övergödningsproblematik i form av massblomning av blågröna alger, läckage av näring från bottnen, syrefria bottnar och i vissa fall fiskdöd.

Att samtliga sjöar drabbas kommer sig dels av att de tillhör samma sjösystem, dels att de är belägna längst upp i ett avrinningsområde. Ytterligare faktorer som bidragit till en stor negativ inverkan på sjömiljön är att sjöarna sänktes med närmare en meter i början av 1800-talet samt att man under lång tid lät orenat industri- och avloppsvatten gå rakt ut i sjöarna.   

Växjö kommun har i flera decennier arbetat för att minska övergödningen i Växjösjöarna.

} På 1960-talet togs de första besluten om att Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön skulle bli renare. Trummen muddrades och reduktionsfiske genomfördes i början på 1970-talet. Projektet var det första av sitt slag och fick internationell uppmärksamhet.

} På 1990-talet genomfördes sedimentmuddring och upptag av vitfisk i Växjösjön och Södra Bergundasjön. Stora satsningar gjordes parallellt för att förbättra reningen av
det avloppsvatten och dagvatten som släpptes till sjöarna. Periodvis blev Trummen och Växjösjön badbara, men med tiden stod det klart att det behövdes fler insatser för att förbättra sjömiljön.

} På 2010-talet togs ett nytt avstamp. Utökad dagvattenrening, återplantering av undervattensväxter, upptag av vitfisk och behandling av bottnar genomfördes i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön med goda resultat.

} 2022 antogs en långsiktig förvaltningsplan för Växjösjöarna med målet att uppnå god ekologisk status för sjöarna omkring 2035 och därigenom uppfylla kraven i svensk vattenförvaltning.

Under 2023 och 2024 pågår bottenbehandling i Södra Bergundasjön. 2025 planeras den sista behandlingen av Växjösjön att genomföras.

– Sjöarna är på god väg till att utgöra ett hållbart ekosystem med nytta för stadens utveckling och attraktivitet. Idag erbjuder sjöarna och deras omgivningar återigen fina miljöer för exempelvis bad, lek, motion och rekreation, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Stadspark tar form runt sjöarna

Växjö är en stad där naturen och sjöarna kommer in som en naturlig del i staden. Stränderna och parkerna runt Växjösjön och Trummen utgör idag Växjös stadspark. Ett sammanhängande park- och naturstråk med vacker omgivning, karaktärsfulla byggnader och ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser. Här hittar du allt från blomsterplanteringar, vattenanläggningar och bryggor till mötesplatser, varierande natur, torg, konst och öppna gräsytor för lek och spel.

– Annat var det 1990 då Växjös första grönplan togs fram. Då konstaterades det att vi inte har en stadspark värd namnet. Linnéparken var för liten och runt sjöarna var det fortfarande svårt att röra sig och inte så attraktivt. I grönplanen slogs fast att Linnéparken och omgivningarna runt Växjösjön skulle bli vår stadspark. En förutsättning för det var bland annat bättre vattenkvalitet i sjöarna, säger Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare i Växjö kommun.

Idag utgör omgivningarna runt sjön Trummen också en del i stadsparken och tillsammans med Växjösjön bildas ”åttan”, en populär motionsslinga på åtta kilometer. Under årens lopp har Växjö kommun även anlagt fina promenad- och motionsstråk runt övriga Växjösjöar. En långpromenad runt Södra Bergundasjön är till exempel 11,5 kilometer i Bokhultets naturreservat.

I dag finns badplatser i alla sjöar i och runt Växjö. Åren 2020–2022 invigdes kommunala badplatser i Trummen och Södra Bergundasjön. Även Norra Bergundasjön har fått en badplats, men bara som badvik i norra delen av sjön då hela sjön inte är badbar än. Badviken anlades i samband med utvecklingen av nya stadsdelarna Bredvik och Bäckaslöv.

Växjösjöarna erbjuder flera olika mötesplatser. En av dem är Vattentorget där sjöarna möter Växjö centrum. Platsen är ett nav för dem som går och cyklar, likväl en viktig plats där man stannar upp, umgås eller slår sig ner en stund. Vattentorget ligger i den norra delen av Växjösjön. Här är omgivningen mer anlagd med torgytor och öppna mötesplatser. Den södra delen av sjön erbjuder mer natur och bryggor även om den delen också ligger mitt i staden.

Trummen Land Art är Växjö kommuns satsning på konst, natur, träning och friluftsliv runt sjön Trummen. Tetraedern (på bilden) är en anläggning och mötesplats i trä som förenar konst och landskapsarkitektur med träning och rekreation vid den nordöstra sidan av Trummen. Det är en pyramid av trappor, trädäck och träningsredskap. Grundidén är enkel, flytta den egna kroppen från botten till toppen och få fysisk och psykisk träning. Men Tetraedern erbjuder också en plats för vila och samtal genom sina avsatser ut mot vattnet.

Runt Växjösjön finns ett mer traditionellt konststråk där verken som finns på plats har röstats fram av Växjöborna.

God vattenkvalitet och ekologisk status i sjöarna gör det också möjligt att bygga ut och bygga ihop Växjö runt sjöarna. Under årens lopp har Växjö kommun utvecklat såväl stadsdelar som parker och grönområden i anslutning till Växjösjöarna. Välle Broar är ett exempel på ett stadsutvecklingsprojekt som tagit form mellan sjöarna och som ihop med stadsparken knyter samman Växjö centrum med Linnéuniversitetet. Inom ramen för projektet har det under flera års tid byggts bostäder av olika slag helt i trä. Projektet är också ett långsiktigt forskningsprojekt mellan kommun, akademi och industri.

Fortsatt utveckling i takt med att Växjö växer

De kommande åren växer Växjö framför allt söderut och västerut. Utbyggnad av stadsdelarna Välle broar, Bäckaslöv och Bredvik pågår och ska färdigställas. På längre sikt finns också planer på fler stadsdelar runt Södra Bergundasjön.

Invid Växjösjöns stränder ligger Växjös simhall och sjukhus. Simhallens verksamhet ska flytta till Bäckaslöv inom några år och det finns planer på att utveckla sjukhusområdet. Det skapar möjligheter att utveckla stadsparken ännu mer och det finns till exempel förslag på att utveckla badplatsen på Växjösjöns östra sida till ett stadsbad.

Bokhultet är ett av åtta kommunala naturreservat som ligger tätortsnära. Reservatet har utökats när staden vuxit för att nu omfamna hela Södra Bergundasjön. Flera tätortsnära reservat planeras både i Växjö och övriga orter för att säkerställa friluftsområden och naturvärden.

Vidare utreds en större våtmark som recipient för reningsverket, vilket behövs för att förbättra vattenkvaliteten även i Norra Bergundasjön. Längre fram finns även planer på att behandla Norra Bergundasjön.

Text: Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare, Signe Noresson, sjömiljöansvarig & Måns Lindell, vattenstrateg, alla Växjö kommun

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält