Stadsbyggnadsdagarna drog rekordpublik med intressant program

FSS Nyhetslogotype

Stadsbyggnadsdagarna drog rekordpublik med intressant program

Stadsbyggnadsdagarna 2024 bjöd på ett högaktuellt program och drog rekordmånga deltagare till Linköping – över 150 deltagare var på plats för att ta del av både föreläsningar, stadsvandring, studiebesök, middag och mingel.

Magdalena Lindfeldt, ordförande för Kommittén för hållbar stadsbyggnad, rapporterar direkt efter konferensen:

– Det har varit jättelyckat, Linköping har varit en fantastisk värdkommun. Vi har fått mycket positiv återkoppling på programmet och arrangemanget redan under pågående konferens och även i utvärderingen. Vi har också fått med oss många goda förslag till kommande Stadsbyggnadsdagar 2025.

Är det något särskilt som du vill lyfta fram?

– Jag är alltid upprymd efter tillställningar som detta. Det är viktigt att det finns tillfällen som dessa då vi kan träffas och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Förhoppningsvis tar man tillfället i akt att inte enbart socialisera med sina egna kollegor utan även prata med andra. Genom möten som detta kan det vara lättare att kasta i väg ett mejl när man står inför utmaningar som man vet att andra gjort innan. Vi har mycket att lära av varandra.

Och vad hände sedan under konferensdagarna?

– För oss som anlände på måndagen så hade vi efter ett kort mingel innan en stadsvandring runt centrala Linköping. Det är alltid roligt med kunniga guider som visar runt i sin stad och berättar om stadens historia och byggnader, första kvällen guidades vi av stadsantikvarie Alexandru Babos och stadsarkitekt Erik Adolfsson med fokus på stadens historia, säger Magdalena Lindfeldt.

– Första konferensdagen var späckad med föredrag, och avslutades med mingel och middag på Frimurarehotellet, det var mycket lyckat! Dag två var det studiebesök bland annat till stadsbyggnadsprojektet Vallastaden, vilket var mycket populärt – 60 personer åkte med i 2 bussar. Övriga var med på en vandring med fokus på omvandling av centrala staden eller på det studiebesök som jag själv var med där vi fick föreställa oss den kommande järnvägsutbyggnaden Ostlänken och den enorma omvandling som väntar i dess spår. Nyttigt för oss i andra kommuner som arbetar med stadsomvandlingar och resecentrum oavsett skala.

Något ytterligare du vill säga om årets konferens?

– Återigen – många var nöjda och jag vänder hemåt med mycket inspiration och ny energi. Värt att nämna är att 23 kommuner var representerade med stor geografisk spridning. Dessutom var flera olika professioner på plats, exempelvis inom mark- och exploatering, inte bara stadsplanerare.

Kan du säga något redan nu om nästa års konferens?

– Vi kommer att vara i Trollhättan, men vi vet inte temat ännu, eftersom vi först vill ta till oss an de många förslag vi har fått nu. Men det blir späckade dagar även 2025 och vi kommer garanterat att besöka stadsdelen Vårvik, som var ämnet för ett föredrag från Trollhättan här under dagarna i Linköping.

Under Stadsbyggnadsdagarna 2024 i Linköping, som arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Kommitté för hållbar stadsbyggnad tillsammans med Linköpings kommun, lyftes många olika perspektiv på staden och dess utveckling. Exempel på hur olika kommuner arbetar med tillväxt och utveckling varvades med perspektiv på sociala och kulturella aspekter. Vilka konsekvenser medför olika sätt att bygga stad och vad kan vi lära av varandra? Deltagarna fick också titta närmare på några av Linköpings stadsutvecklingsexempel.

Föredrag och studiebesök under Stadsbyggnadsdagarna 2024:

Att bygga stad eller bara stadsmässigt?

Med sin långa erfarenhet som grund resonerar arkitekt, teknologie doktor och professor Örjan Wikforss om den levande stadens ingredienser. Hur bygger man stad och inte bara stadsmässigt? Hur värna det allmännas bästa? Örjan Wikforss, Arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor och professor

 

Stadsskapande som gör skillnad

Genom tillitsfull samverkan mellan kommun och fastighetsaktör utvecklas starka platser. Vad kan ett bottenvåningsmanifest göra för skapandet av en ny stadsdel? Hur har innovativa kommersiella koncept gjort Nordhavn i Köpenhamn till en unik, attraktiv destination? Joanna Berg, affärsutvecklingschef NREP

 

Samarbete ger framgång inom klimatanpassning

Norrköpings kommun är utsedd till Sveriges bästa gällande arbete med klimatanpassning. Miljö- och klimatstrateg Merja Willman berättar om arbetet bakom framgången och vikten av att samverka. Merja Willman, miljö- och klimatstrateg i Norrköpings kommun

 

Platsutveckling med kraft ur historien

Kulturmiljö som resurs för platsutveckling. Historiska platser bidrar med unika inspirerande miljöer, men är också en källa till identitet. Johanna Ulfsdotter delar med sig av sina erfarenheter om varför platsens historia är viktig för en hållbar samhällsutveckling. Johanna Ulfsdotter, Byggnadsantikvarie kulturmiljöutveckling, Västernorrlands museum

 

Betydelsen av grönska i staden

Hur kan vi förtäta våra städer och samtidigt utveckla gröna mellanrum? Anton Spets reflekterar över betydelsen av grönska för en hållbar stad och vikten av ett demokratiskt perspektiv för tillgången på grönska vid förtätning. Anton Spets, Borås stadsträdgårdsmästare

 

Unga röster om staden och dess utveckling

Fyra studenter från olika arkitekt- och planeringsutbildningar ger sin bild av vad som är viktigt för att våra städer ska kunna utvecklas på ett levande och livskraftigt sätt. Kalle Florén, master inom fysisk planering på BTH, Mikael Holtorf, master inom landskapsarkitektur på Ultuna, Berfin Altun, master inom landskapsarkitektur på Ultuna, Philip Rehus, master inom samhällsplanering på Linköpings universitet

 

Framtidens stadskärna – ett samverkansprojekt i Linköping

Jessica Stille Thörnqvist, VD på Linköping City Samverkan, berättar om hur man både genom en avsiktsförklaring och konkreta åtgärder arbetar för en livsvänlig stadskärna för mer och fler. Jessica Stille Törnqvist, VD Linköping City Samverkan AB

 

Staden som experimentverkstad: från projektifiering till långsiktighet

Idag pågår olika former av försöksverksamheter, piloter och projekt i kommunerna. Här återfinns allt från piloter för bilfritt boende till smart sophantering. I experimenten produceras en hel del kunskap – men hur kan den omsättas till ett mer långsiktigt förändringsarbete? Dalia Mukhtar-Landgren, docent vid Lunds universitet, Lina Berglund-Snodgrass, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Att vara byggaktör under lågkonjuktur

Många aktörer avvaktar med att starta planerade projekt. Men inte alla! Robert Hlawatsch, berättar om nya satsningar. Robert Hlawatsch, arkitekt SAR/MSA, A-gruppen

 

After Dark – social-ekologiska publika platser ur ett mörkerperspektiv

Hur kan vi bevara mörkret i urbana områden så att nattlevande arter trivs utan att försaka människors trygghetsbehov? Examensarbetet utforskar frågan från stadsskala ner till utformning av en publik plats. Maja Lindroth, arkitekt, och Matilda Svensson, arkitekt på LINK Arkitektur

 

Vårvik, en stadsdel för alla där det är lätt att göra rätt

Framtidsvisionen i Trollhättans nya stadsdel Vårvik är starkt präglad av hållbarhet och att skapa en stadsdel som är för alla. Det har styrt utbyggnaden av allmän platsmark och markanvisningarna. Framgångsfaktorerna är mod, konsensus och uthållighet. Josefin Kaldo, Planchef, Trollhättans stad, Lovisa Svensson, Kommunikatör, Trollhättan Exploatering, Karin Larsson Almqvist, hållbarhetsstrateg i Trollhättans stad

 

Introduktion till tre studiebesöken i Linköping

Kort introduktion av innehållet i besöken.
Det handlar om små och stora steg för utveckling av innerstaden såväl som helt nya stadsdelar. Erik Adolfsson, stadsarkitekt i Linköpings kommun, Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör i Linköpings kommun, Maria Brengdahl, översiktsplanerare i Linköpings kommun, Helena Eide, översiktsplanerare i Linköpings kommun

 

Små steg mot mer och bättre innerstad – stadsvandring

Hur lyckas man med förtätning samtidigt som stadens kvaliteter bevaras? På det här studiebesöket håller vi oss i innerstaden, där kommunens stadsarkitekt Erik Adolfsson berättar om några av de många bebyggelsekompletteringar som de senaste åren har bidragit till att stärka Linköpings innerstad. På studiebesöket kommer du både få veta mer om projekten, samt en inblick i processerna bakom. Vi kommer bland annat besöka träbyggnadsprojektet Berså, Hotell Best Western som byggts framför ett befintligt parkeringshus, Kv. Eddan på innerstadens sista markparkering och Kv. Ekollonet vid ombyggda Hospitalstorget. Vi avslutar vid nybyggda LINK Business center vid Stångån och pratar om den pågående planeringen av stadens framtida utbredning kring ett nytt resecentrum. Studiebesöket börjar med buss från konferensanläggningen. Promenaden är cirka 2,5 kilometer med flera stopp på vägen. Guide: Erik Adolfsson, stadsarkitekt i Linköpings kommun

 

Större steg mot mer och bättre innerstad – stadsvandring

Hur genomför man stora stadsomvandlingsprojekt utan att tappa stadens själ och karaktär? Samtidigt som den befintliga innerstaden stärks med mindre projekt arbetar Linköpings kommun för att utvidga staden i riktning mot framtidens resecentrum. Ett exempel på område där en mer storskalig omvandling har genomförts är i övre Vasastaden, ett tidigare industriområde i direkt anslutning till innerstaden som idag erbjuder både bostadsmiljöer och stadsliv. Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör på Linköpings kommun berättar om den omvandling som platsen har genomgått och som fortfarande pågår. På andra sidan industrigatan planeras ett nytt resecentrum med omkringliggande områden där en omfattande förändring väntar. Maria Brengdahl, översiktsplanerare på Linköpings kommun berättar om Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken. Promenaden är cirka 3 kilometer med flera stopp på vägen. Guider: Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör i Linköpings kommun och Maria Brengdahl, översiktsplanerare i Linköpings kommun,

 

Vallastaden, en experimentverkstad för framtiden stadsbyggnad – busstur och kortare promenad

Kan man bygga stad utanför staden? Vallastaden är Linköpings mest omtalade stadsbyggnadsprojekt. Området som påbörjades inför samhällsbyggnads-expot 2017 är snart färdigställt. Vad händer nu? Med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts har kommunen dragit upp riktlinjer för hur Vallastaden även fortsättningsvis ska kunna bidra till svensk samhällsbyggnad, tillväxt och attraktivitet i Linköping. Helena Eide, översiktsplanerare på Linköpings kommun, berättar om det idéprogram som tagits fram för Vallastadens fortsättning och som bygger på erfarenheter som inhämtats genom samtal och workshops med både boende och aktörer. Vi åker buss ut till Vallastaden för att sedan promenera runt inom området. Guide: Helena Eide, översiktsplanerare i Linköpings kommun

 

Karlstads stadsmiljöprogram – en levande stadskärna i samverkan

Karlstad har under 2023 prisats för sitt arbete med arkitektur. Centrala Karlstad håller nu på att omvandlas. 2023 startade framtagandet av ett nytt stadsmiljöprogram i samverkan med övriga aktörer. Målet är en öppen stad med ett ökat stadsliv. Ann-Katrin Kärnä, planeringsarkitekt i Karlstads kommun

 

Arkitekttävlingar som stöd för en god stadsutveckling

Tävlingar som verktyg för att skapa kvalitativ arkitektur med innovativa lösningar. Så lägger du grunden till nya samarbeten och skapar nyhetsvärde. Ulrika Nero och Anna Forsberg, Sveriges Arkitekter

 

En stad utan livsstil

Framtidens attraktiva stad behöver omformulera sin relation till förändring, söka utgångspunkt i det befintliga och hitta medborgarnas drivkrafter, inte som konsumenter utan som människor som söker relationer till varandra och sin miljö. Dan Hallemar, kulturskribent

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält