Norrköping bygger nytt för Ostlänken

Norrköping bygger nytt för Ostlänken

I Norrköping ska en ny järnvägsstation byggas för Ostlänken strax norr om dagens station. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Våren 2022 enades Trafikverket och Norrköpings kommun om finansieringen kring att låta spåren gå på en bro genom centrala Norrköping och ett medfinansieringsavtal tecknades. Arbetet med att förbereda Norrköping för Ostlänken pågår just nu för fullt.

Ostlänken är den nya järnväg som ska byggas mellan Järna och Linköping. De nya spåren kommer att ge en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet och tillförlitlighet för gods- och arbetsresor. Det är en viktig statlig investering som möjliggör regionförstoring och därmed större arbetsmarknadsregioner och hållbara transporter.

Norrköpings innerstad har stor potential att kunna utvecklas och en stor del av denna expansion planeras ske norr om centrum, i utvecklingsområdet Inre hamnen och södra Butängen. Det är i stadsdelen Butängen som Norrköpings nya centralstation ska byggas och där behöver höjd tas för framtida prognoser, både för flöden genom stadsdelen när den utvecklas och blir mer befolkad men också utifrån de flöden som är att vänta i den nya stationen. Prognosen är att antalet resenärer dubbleras, från 12 600 idag till 25 000 per dygn runt 2035. Inom södra Butängen planeras för cirka 6 000 bostäder och dessutom för mer än 200 000 kvadratmeter verksamhetsyta
i och runtom centralstationen.

Kommunen tog 2020 beslut om att Ostlänken ska gå i upphöjt läge på en järnvägsbro genom Norrköping. Den kommer att vara cirka 1000 meter lång, 90 meter bred och ligga omkring 100 meter norr om den befintliga järnvägen som ersätts. Motivet till beslutet var att innerstaden och den nya stadsdelen norr om järnvägen ska hänga ihop på gatuplan
och att det går att gå fritt under järnvägsbron. Den upphöjda järnvägen ger också förutsättningar till kort bytestid mellan olika trafikslag. En till viktig fördel är att många av de ytkrävande funktioner som behöver finnas vid en station, till exempel cykelparkering, bussangöring med mera, kan rymmas under bron och på så vis frigöra utrymme för bebyggelseutveckling i direkt anslutning till den nya stationen.

FLERA UTREDNINGAR

Angående brons potentiellt negativa effekter så har flera aspekter utretts. Trygghetsperspektivet under järnvägsbron
vid passage är en av dem. Det är dock något som lyfts som en problematik även för broar över järnväg som skulle varit alternativet. På broar upplevs också en viss otrygghet. Säkerhetsaspekter har också utretts, exempelvis vid urspårning av tåg eller påkörning av fordon på pelare. Norrköpings kommun har tillsammans med Trafikverket kommit fram till att det finns lösningar på dessa frågor och arbetet med att forma dessa pågår just nu. Det görs nu också uppdaterade utredningar för både risk och buller. Det som tidigare utredningar har visat är att bullersituationen inte blir så olik den vid järnväg i gatuplan. Spridningen blir något längre men för husen närmast järn-

vägen blir de lägre våningarna mindre utsatta i ett upphöjt scenario.

De här frågorna har varit uppe i den samlade bedömning som kommunen har gjort efter att ha beskrivit konsekvenserna av tre olika alternativ. Detta var underlaget till inriktningsbeslutet som togs 2020. Då riktades stort fokus mot kommunalekonomiska konsekvenser och det framkom att det finns stora nyttor med just upphöjda spår. Framtida driftkostnader och exploateringsnettot lyftes som positiva konsekvenser av upphöjd järnväg. Det blir också stor skillnad för kollektiv-
trafiken och övrig trafikstruktur då upphöjda spår ger större flexibilitet och tillgänglighet i den här viktiga regionala noden. Kostnaderna är fortsatt viktiga att ha koll på och kommunen följer noga upp prognosen för de investeringar som planeras kopplat till Ostlänken.

Grundstrukturen för området som visas i planprogrammet för Södra Butängen och Johannisborg har varit en förutsättning för fortsatt planering. Planprogrammet slår fast att Norrköpings befintliga rutnätsstad ska förlängas norrut till den nya järnvägsbron, under den och vidare norrut, så att en ny stadsdel bildas på båda sidor av järnvägen.

BYGGSTART TIDIGAST 2028

Byggstarten för Ostlänken ligger några år framåt i tiden: för Norrköpings del tidigast 2028 men planeringen och projekteringen är inne i en intensiv fas. Nu pågår förprojekteringen som ska ligga till grund för såväl järnvägsplan som detaljplaner. Samråd planeras till hösten 2024 och det är många frågor som ska besvaras. Inför beslut om utformning av den nya stationen arrangerade Norrköpings kommun en inbjuden arkitekttävling, som genomfördes 2023/2024 för fyra team om gestaltning av den nya centralstation och stadsmiljön intill.

– Det är viktigt att i tillräckligt tidigt skede belysa nyckelfrågor kring stationen. Hur arkitektur och utformning hänger ihop med disposition av olika stationsfunktioner, flöden och tekniska lösningar är avgörande för att få en attraktiv, effektiv och trygg bytespunkt och centralstation som är genomförbar och robust. Att arrangera en tävling är ett viktigt delsteg i detta, säger Robert Engblom, projektledare för nya centralstationen på Norrköpings kommun.

Nu är arkitekttävlingen för Norrköpings nya centralstation avgjord och vinnaren presenterades i mars. Det vinnande förslaget blev Railway Renaissance framtaget av arkitektteamet Wingårdhs, Fredrikssons, BOGL och Sigma Civil. Nu kan nästa steg tas i arbetet med Ostlänken, ny station och stadsutvecklingen i Norrköping.

– Den ökade kapaciteten som Ostlänken innebär är nödvändig och skapar inte minst möjligheter till en utvecklad arbetsmarknad. Planeringen har kommit långt och arkitekt-
tävlingen är en viktig milstolpe i projektet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och ledamot i juryn.

Nu kommer arbetet med utformningen av den nya stationen i Norrköping att gå in i en mer intensiv fas med utgångspunkt i det vinnande förslaget Railway Renaissance. Kommunen och det vinnande arkitektteamet ska bearbeta förslaget i samverkan med Trafikverket och Jernhusen. Samråd för detaljplan för stationsområdet planeras att hållas under 2024.

Text: Josef Erixon, projektledare Norrköpings kommun
Illustration: Wingårdhs

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält