Föreningens historia

Föreningens bildande

F. V. Hansen, vattenledningschef i Stockholm, Figge Blidberg, avdelningschef hos gatu- och vägförvaltningen i Göteborg samt byggnadschefen i Gävle John Ekelund grundade föreningen. Till deras skara anslöt sig också A.O. Alrutz, Stockholms stadsbyggnadschef, Adolf Ahlsell, överingenjör.

 

Alla tekniker i kommunal tjänst fick en inbjudan för att diskutera frågan om en förening vid det tredje allmänna svenska teknikermötet i Gävle 1901. Mötets deltagare verkade tycka att det var en bra idé; professor Wollmar Fellenius var sekreterare och skrev i sin sammanfattning att ”Vid detta möte uttalades livliga sympatier för bildandet av en kommunalteknisk förening”.
Initiativtagarna fick i uppdrag att utarbeta ett förslag och kalla samman ett nytt möte. Detta första allmänna möte, då föreningen konstituerades, hölls den 5 september 1902. Totalt var 55 personer närvarande i Svenska Teknologföreningens lokal.

 

I stadgarna som antogs hette det i första paragrafen:

”Föreningen har till ändamål att verka för utveckling af de grenar af tekniken, hvilka falla inom området för den i kommunal tjenst anställde teknikerns verksamhet, samt utgöra ett samband mellan sådana tekniker.”

 

När det gäller vem som kunde bli medlem i föreningen kan man i tredje
paragrafen läsa:

”Till medlem af Föreningen må antagas:
a) Från högre teknisk läroanstalt utexaminerad ingeniör, som har mera varaktig anställning af tekniska art i svensk stads eller större samhälles tjenst;
b) Annan person, som genom framstående kommunaltekniska verksamhet visat sig egnad att gagna Föreningens syften.”

 

En årsavgift om 10 kronor togs ut och man stadgade att föreningen skulle styras av ordförande, sekreterare samt fem ledamöter, varav en skulle vara vice ordförande. Stadgarna har genomgått flera förändringar genom åren. Den mest omfattande gjordes 1945 och ligger till grund för dagens stadgar. Syftet är likt det ursprungliga: att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt inom det kommunaltekniska området.

 

/Utdrag ur jubileumsboken, tryckt 2002, ”Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 100 år”.

 

Kommande konferenser:

2022 Umeå

2023 Västerås