Bygg & Förvaltningskommittén (ej aktiv)

Kommittén är för närvarande inte aktiv. Är du intresserad av att arbeta med frågor som ligger under denna kommitté? Kontakta någon i styrelsen! Kontaktuppgifter finns här: https://sverigesstadsbyggare.se/om-oss/styrelse-och-funktionarer/

Syfte

Bygg- och förvaltningskommittén syftar till att stärka kommunernas intressen inom bygg- och förvaltningsfrågor.

Kommittén verkar därför för att kunskap och erfarenhet sprids och utvecklas inom områdena teknik, administration, ekonomi och miljö.

Verksamhetsområde

Bygg- och förvaltningskommitténs verksamhetsområde omfattar bostads- och lokalförsörjning för kommunens verksamheter och näringsbefrämjande syften.

Kommitténs arbete omspänner allt ifrån bevakning av behov i planarbete, programarbete, projektering och byggande till den löpande driften, underhållet och avveckling av anläggningar och lokaler.

Lokalkostnaderna för kommunal verksamhet tar i anspråk betydande del av skatteintäkterna.

Olika lösningar väljes för att försöka begränsa dessa kostnader. Avgörande är kompetens i kombination med helhetsgrepp på organisation och ekonomiskt styrsystem.

Kommunerna anskaffar och förädlar lokaler för eget bruk. Att vi följer utvecklingen och tom påverkar den i byggverksamhetens olika skeden måste ses som berättigade krav från våra arbetsgivare.

De kraftigt ökade driftskostnaderna innebär krav på förändring och utveckling av fastighetsägarrollen och den fastighetsförvaltande verksamheten.

Kommittén medverkar i denna utveckling genom bl a

  • deltagande i konferenser ordnade av föreningen och andra arrangörer
  • lokala arrangemang för vidgad erfarenhetsåterföring
  • vara remissinstans
  • Medverkar genom artiklar i tidningen Stadsbyggnad

Kommittén strävar efter att ha cirka sju ledamöter med en god överblick över sitt verksamhetsområde både geografiskt och i sak.