Gatukommittén

Gatukommitténs ledarmöter

Syfte

Gatukommittén arbetar inom området planering, projektering, nyanläggning, ombyggnad, drift och underhåll av gator, parker och vägar. En viktig uppgift för kommittén är att verka för att erfarenheter, information och kunskaper sprids bland kommunaltekniskt engagerade tjänstemän.
Frågor av teknisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär, som väcks och behandlas av kommittén, är då givetvis beroende av en nära samverkan med landets kommunaltekniker. Kommittén uppmanar därför alla som har aktuella frågeställningar och problem eller kanske vill förmedla sina egna erfarenheter inom kommitténs verksamhetsområde att ta kontakt, gärna direkt med någon av kommitténs medlemmar. Du har genom gatukommittén stora möjligheter att påverka utvecklingen.

 

Verksamhet

En gatu- och parkverksamhets arbetsuppgifter är relaterade till kommunens storlek, geografiska läge, organisation etc., och gatukommittén har därför en allsidig sammansättning för att på bästa sätt representera alla slag av kommuner. Kommitténs ledamöter kommer för närvarande från Skellefteå, Jönköping, Stockholm, Luleå, Köping, Skövde, Motala, Göteborg, Malmö och Huddinge. Därtill är representanter adjungerade från Sveriges Kommuner & Regioner och Trafikverket.
I kommitténs ansvar ingår att föreslå kurser att genomföras i KT:s regi, där de årligen återkommande gatukontorsdagarna – Forum för stadsmiljö rönt speciellt intresse.
Gatukommittén har också en viktig funktion vid förberedelserna av KT:s kongresser genom att ansvara för planeringen av program och aktiviteter inom gatu- och parksektorn. Vidare skall kommittén initiera och ta fram artiklar till tidskriften Stadsbyggnad. Kommittén verkar även för en teknisk och ekonomisk utveckling och kan ta initiativ till FoU-verksamheter. Kommittén har också ett visst intresse i uppföljning av lagstiftning, normer och riktlinjer utfärdade av myndigheter. Kommittén arbetar också med utredningar från statliga myndigheter och kommunala organ antingen via remisser eller genom att ledamöter direkt ingår i projekt- eller styrgrupper. Kommittén ser det även som en viktig uppgift att genom sina aktiviteter skapa nyttiga kollegiala nätverk och sociala mötesplatser.

Hans Andersson, ordförande i gatukommittén