Mark & Exploateringskommittén

Mark & Exploateringskommitténs ledamöter

Syfte

Kommitténs arbete riktar sig mot de medlemmar inom föreningen som arbetar med mark- och exploateringsfrågor. Stora förändringar sker idag inom vårt yrkesområde. Spelreglerna inom det bostadspolitiska området har ändrats, hela Lantmäteri- och kartområdet är under utredning. Många kommuner genomför omfattande organisationsförändringar och besparingar. Miljöfrågorna accentueras allt mer i lagstiftning, planeringsdokument mm. Ändrade förutsättningar för vårt arbete och förändringar i vår omvärld ställer stora krav på oss när det gäller anpassningsförmåga, kunskaper och framförhållning. En viktig uppgift för kommittén är därför att verka för långsiktig kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsområdet. Deltagande i KT:s utbildningsdagar och vårt arrangemang av mark- och exploateringsdagarna är givna inslag i kommitténs arbete.

 

Verksamhetsområde

De ämnesområden som kommittén främst vill bevaka är:

Fastighetsekonomi

  • fastighetsvärdering
  • markåtkomst och ersättning

Genomförande av detaljplaner

  • genomförandeavtal
  • plangenomförandets ekonomi

Bostadspolitik

  • bostadsfinansiering
  • räntebidrag
  • behov och efterfrågan av bostäder
  • bostadsförsörjningsplanering

Därutöver ser kommittén det som en viktig uppgift att arbeta för ett kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte – såväl mellan föreningens medlemmar som övriga engagerade inom samhällsbyggnadsområdet.