Trafikkommittén

Trafikkommitténs ledamöter

Syfte

Trafikkommittén syftar till att stärka kommunernas intressen inom trafik- och transportområdet. Genom att vara ett nätverk med trevlig kollegial samvaro bidrar kommittén till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt en personlig utveckling för de som engagerar sig inom området.

 

Verksamhetsområde

Kommittén arbetar med frågor om trafikplanering och trafikreglering både på regional och lokal nivå såväl som med översiktliga som mer detaljerade frågor. De ämnen som behandlas utgår från den dagliga verksamheten i hemkommunerna eller kommittémedlemmarnas andra engagemang, samt frågor som förmedlas av Sveriges Kommuner och Region (SKR) och Trafikverket.

Kommittén har som en uppgift är att arrangera seminarier och kurser som behandlar aktuella ämnen och anknyter till verksamhetsområdet. De senare åren har kommittén deltagit i genomförandet av föreningens Stadsbyggnadsdagar samt bidragit till genomförandet av SKL:s Trafik- och gatudagar.

En annan uppgift är att föreslå artiklar till tidningen Stadsbyggnad samt att kontakta lämpliga författare och bevaka att artiklar tas fram.

Kommittén strävar efter att ha cirka tolv medlemmar samt två adjungerade, en från vardera Trafikverket respektive SKR. Kommittémedlemmarna representerar både större och mindre städer i såväl de södra och mellersta som de norra delarna av landet. Kommittén träffas två á tre gånger per år i någon av deltagarnas hemkommuner. Vid dessa möten planeras för olika studiebesök i respektive värdkommun. Omvärldsbevakning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte är väsentliga delar vid kommittémötena.

Kommittén ser gärna att den som har frågor man vill föra ut för ett bredare resonemang eller erfarenheter att förmedla tar kontakt med någon av kommitténs ledamöter.