Kommunala lantmäterimyndigheter en självklarhet! Eller?

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har i ett brev till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommenterat och kompletterat de slutsatser som Statskontoret redovisat i sin rapport ”2017:18, Delat ansvar för fastighetsbildning”.

Huvudbudskapet i brevet är att de kommunala lantmäterimyndigheterna är viktiga i en effektiv samhällsbyggnadsprocess för att snabbt få fram alla de bostäder som nu behövs. Nedan följer en redovisning av något av brevets innehåll.

Lantmäterikompetensen i samhällsbyggnadsprocessen behövs även utanför den formella lantmäteriförrättningen. Kontinuerliga och täta kontakter mellan planerare och lantmätare genom alla samhällsbyggnadsprocessens olika faser är synnerligen viktiga för ett bra slutresultat där den totala tiden för ett byggprojekt förkortas genom parallella handläggningsprocesser.

De kommunala lantmäterimyndigheterna fungerar väl i denna process. För att kunna bibehålla och utveckla en ännu effektivare samhällsbyggnadsprocess är det viktigt att möjligheten att behålla och inrätta kommunala lantmäterimyndigheter även i framtiden finns kvar. Det visar situationen ute i våra olika kommuner. Vi ser ingen motsättning mellan att det finns såväl kommunala som statliga lantmäterimyndigheter. Tvärtom är det en styrka att det finns olika möjligheter anpassade till förutsättningarna i de olika kommunerna.

Våra medlemmars erfarenhet är att de kommunala lantmäterimyndigheterna bidrar till det vi alla nu strävar efter, nämligen att få fram bostäder snabbt och effektivisera bostadsbyggnadsprocessen. Förutom möjligheterna till enkla och snabba kontakter som lantmäterikompetensen inom en kommunal organisation möjliggör, är också kännedomen om kommunens lokala förutsättningar oerhört viktiga i arbetet. Erfarenheterna visar att den lokala förankringen ger effektivitetsvinster och bidrar till en rättssäker förrättningshandläggning och därmed ett snabbare byggande.

I debatten har vår syn fått stöd från såväl organisationer som Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges byggindustrier som enskilda företrädare för näringslivet. Kunderna/sakägarna betonar att de kommunala lantmäteri-myndigheterna fungerar förhållandevis bra och bör bli flera. Även Statskontoret konstaterar i sin rapport att de kommunala lantmäterimyndigheterna överlag fungerar väl.

Problemen med långa handläggningstider med mera inom det statliga lantmäteriet löses bäst genom att frågorna hanteras inom den egna organisationen, och inte till exempel genom att de kommunala lantmäterimyndigheterna skulle upphöra, en åsikt som ibland från visst håll framskymtat i debatten.

Föreningen eftersträvar ett gott samarbete mellan kommunalt och statligt lantmäteri. Vi är självklart beredda att delta i ett fortsatt samtal för att bland annat minska handläggningstider och utveckla goda lösningar för en väl fungerande digital process för planering och plangenomförande.

Vi har bett att få träffa statsrådet för att utveckla våra synpunkter.