Stipendium och utmärkelser

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggare

(Enligt styrelsebeslut 2017-02-06)
§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett
professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens
viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.
§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom med tillhörande minnessten samt ett fritt deltagande
(konferensavgifter, resa och logi) på föreningens årskongress under två år.
§ 3
Förslag på den person, som bör få utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast
den 1 mars det år utmärkelsen skall utdelas. Till förslaget skall fogas en motivering till varför
personen skall erhålla utmärkelsen.
§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas ut vid
föreningens årskongress.
§ 5
Finner styrelsen, att inte någon av de föreslagna personerna uppfyller förutsättningarna för
utmärkelsen, kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.

 

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt

(Enligt styrelsebeslut 2017-02-06)
§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt är avsedd för att uppmärksamma ett projekt i
Sverige, som visat på förnyelse och samverkan inom stadsbyggandet, med fokus på helhetsyn
och hållbar kommunalteknik och samhällsbyggnad.
§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom med tillhörande minnessten samt med ett fritt
deltagande ( konferensavgifter ) för högst 5 personer på föreningens årskongress det år
utmärkelsen utdelas .
§ 3
Ansökan om utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast den 1 mars det år
utmärkelsen skall utdelas. Till ansökan skall fogas en beskrivning av projektet och hur det
genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet. I ansökan skall också
lämnas en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn
för utveckling av samhällsbyggandet.
§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas
ut vid föreningens årskongress.
§ 5
Finner styrelsen, att inte något av de projekt, som ansökt om utmärkelsen, uppfyller
förutsättningarna för utmärkelsen kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.

 

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares stipendium

(Fastställda av 1962 års kongress, reviderade av 1981, 1997, 2003 och 2006 års kongresser)

§ 1
Stipendiet är avsett att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre sökande med minst 5 års kommunalteknisk praktik efter avslutad grundutbildning.

§ 2
Stipendiet utgår med högst 40 000 SEK. FSvS styrelse beslutar om stipendiet skall utannonseras och om annonsering utöver i föreningens tidskrift även skall göras i annan publikation. Annonseringen skall göras under fjärde kvartalet.

§ 3
Ansökan om stipendiet insändes till FSvS styrelse senast den 1 juni det år stipendiet är avsett användas. Till ansökan skall bifogas meritförteckning, motivering för stipendiet samt specificerad tidplan för stipendiets utnyttjande. Stipendiet skall utnyttjas och redovisas inom ett år efter det stipendiaten erhållit besked om att han/hon tilldelats stipendiet.

§ 4
Stipendiat utses av styrelsen, som jämväl bestämmer stipendiets storlek. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 5
Stipendiet må utbetalas med högst 2/3 i förskott och återstoden sedan vederbörande avlämnat en utförlig rapport. Rapporten skall, när studien, forskningsuppgiften eller resan slutförts, inges till styrelsen, som äger rätt att utan särskild ersättning till stipendiaten intaga den helt eller delvis i någon av föreningens publikationer. Stipendiaten ska även utan ersättning redovisa resultat i en artikel i föreningens tidskrift Stadsbyggnad.

§ 6
Kan stipendiaten av någon anledning icke använda sig av stipendiet inom avsedd tid eller fullgöra sitt åtagande i enlighet med sin motivering för stipendiet, skall eventuellt utbetalt belopp återställas till föreningen.

§ 7
Finns enligt styrelsens bedömning ingen lämplig sökande till stipendiet är styrelsen icke skyldig utse stipendiat.

 

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse “Stadsbyggnadspyramiden”

(Enligt styrelsebeslut 2019-11-29)

§ 1
Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse eller förtjänsttecken utgörs av “Stadsbyggnadspyramiden”

§ 2
Stadsbyggnadspyramiden är formgiven av arkitekten och konstnären Bengt Anefall och tillverkad av glaskonstnären Olle Brozén. Pyramiden har en höjd och bas på ca sju cm och är gjuten i glas. Den har fyra sidor som visar Sverige, från norr till söder, från Kiruna till Visby,  från medeltid till framtid. Visby växte organiskt och har ingen känd upphovsman, vilket var normalt på medeltiden. Rutnätsstaden, här representerad av Albert Lindhagens generalplan för Stockholm från 1866, har varit norm under en lång period och är vanlig än idag. Framtidens stad representeras av Kirunas nya centrum, ritat av White arkitekter. Pyramidens fjärde sida rymmer föreningens logga. Pyramiden kommer att tillverkas i tio numrerade och signerade exemplar.

§ 3
Föreningens styrelse fattar beslut om vem som ska få utmärkelsen. Utdelning och överlämnande sker under årskongressen innevarande år.

§ 4
Om särskilda skäl föreligger får föreningens styrelse besluta att dela ut utmärkelsen vid annat tillfälle än årskongress.

§ 5
Utmärkelsen tilldelas föreningsmedlem för framstående insats av mera allmän, vetenskaplig karaktär inom samhällsbyggnadsområdet eller för särskilt värdefull insats för föreningen. Utmärkelsen kan, efter enhälligt förslag av styrelsen, även tilldelas annan än föreningsmedlem efter beslut av årskongressen.

§ 6
Förslag till vem som skall få utmärkelsen lämnas av en kommitté bestående av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en medlem i föreningen.

§ 7
Förslag till vem som skall erhålla utmärkelsen kan även lämnas av en medlem i föreningen. Förslag jämte motivering, kandidatens bakgrund och översiktlig meritförteckning skall skriftligen insändas till kommittén senast vid utgången av oktober månad året före utdelningen.

§ 8
Kommittén skall avge sitt skriftliga förslag innehållande bland annat en kortfattad separat publicerbar motivering till föreningens styrelse före utgången av april månad det år utmärkelsen skall utdelas.

§ 9
Styrelsens beslut att utse viss person att erhålla utmärkelsen skall vara enhälligt

§ 10
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa bestämmelser inlämnas skriftligen till föreningens styrelse. Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde ta upp förslaget till diskussion. Vid därpå följande ordinarie  sammanträde beslutar styrelsen om förslaget. För beslutat giltighet fordras kvalificerad majoritet.