Stadgar

Föreningens första stadgar antogs den 5 september 1902. Stadgarna har därefter ändrats 1910, 1921, 1924, 1933, 1936, 1945, 1946, 1947, 1948, 1955, 1964, 1975, 1990, 1992, 2007,2009, 2017 och 2021 (klicka här för att se kommentarer till stadgarna, där redogörs för de viktigaste stadgeändringarna och när de genomfördes).

 

Arbetet i föreningen styrs också av den i enlighet med § 6 upprättad arbetsordning. Den revideras vid behov och aktuell version kan du läsa här (kräver att du är medlem).

 

§ 1 Föreningen Sveriges Stadsbyggare har till syfte att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt det kommunaltekniska verksamhetsområdet.

 

§ 2 Till individuell medlem av Föreningen kan antas hos kommun eller kommunägt företag anställd tjänsteman som genom sin tjänst eller verksamhet gagnar föreningens syften.

 

Till individuell medlem kan även antas statligt eller privat anställd tjänsteman som genom sin tjänst eller verksamhet i betydande mån gagnar föreningens syfte.

 

Den som gjort särskilt värdefulla insatser för föreningen eller i övrigt utmärkt sig i samhällsbyggande verksamhet kan efter enhälligt förslag från styrelsen av årskongress förklaras vara hedersledamot av föreningen.

 

Medlem som övergår till annan tjänst eller verksamhet, än den vilken utgjort grund för medlemskapet, äger rätt att kvarstå som medlem om denne genom sin nya verksamhet kan gagna föreningens syfte och styrelsen godkänner att denne kvarstår i föreningen.

 

Medlem som går i pension äger rätt att kvarstå som medlem.

 

 

§ 3 Föreningen verkar för sina syften genom att en gång årligen anordna kongress, s.k. årskongress, vid vilken – förutom vad anges i § 4 – kan förekomma föredrag och överläggningar, studiebesök osv, att verka för samordning av tillgängliga resurser rörande fortbildning och själv anordna kurser, konferenser osv i vilka även icke föreningsmedlemmar får delta, att initiera och medverka i utredningar avsedda att nyskapa och förbättra idéer, metoder och materiel, samt utveckla normer, bestämmelser och statistik, att fungera som remissinstans samt i övrigt avge yttranden över frågor inom föreningens verksamhetsområde, att delta i arbetet inom nationella och internationella organ med anknytning till föreningens verksamhetsområde, att utgiva föreningens publikationer.

 

Föreningen handlägger inte frågor om medlemmarnas anställnings- och löneförhållanden.

 

§ 4 Årskongressen är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens räkenskapsår, tillika verksamhetsår, är kalenderår.

 

Föreningens styrelse kallar till årskongress, vilken skall hållas senast under september månad. Kallelsen till årskongressen skall sändas ut minst en månad före mötet.

 

Vid årskongressen skall behandlas:

1. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen

2. Val av protokollförare

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av föredragningslista

5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll

6. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning

7. Styrelsens berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

10. Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av föreningens styrelse, ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Vid första årskongress efter ändrade stadgar blivit gällande med minsta och mesta antal ledamöter, väljs tre av styrelsens ledamöter på ett år, övriga på två år. Ordförande och vice ordföranden väljs vid denna årskongress på ett år.

14. Val av revisorer, varav en ska vara sammankallande, jämte revisorssuppleant

15. Val av valnämndens ordförande och valnämndens ledamöter

16. Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar respektive företagsmedlemmar för det kommande verksamhetsåret

17. Behandling av ärenden framlagda av styrelsen, och av ärenden anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen

18. Frågan om plats för nästa två årskongresser.

 

Endast individuella medlemmar enligt § 2 har rösträtt vid årskongressen och är valbara till styrelse och valnämnd.

 

Vid alla beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal faller förslaget, vid personval avgör dock lotten.

 

Val och omröstningar sker öppet, om inte sluten votering begärs av minst en tiondel av de vid tillfället närvarande medlemmarna med rösträtt eller ordföranden eller valnämnden eljest finner sådan lämplig.

 

Styrelsen kan besluta att närvaro kan ske via digitala media.

 

Om årskongress ej kan ordnas, kvarstår styrelse, revisorer och valnämnd jämte suppleanter ytterligare ett verksamhetsår. Medlemsavgiften skall därvid vara oförändrad.

 

 

§ 5 Valnämnden bereder årskongressens val av ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter.

 

Valnämnden består av fem ledamöter, varav en är ordförande, samt två suppleanter.

 

Valnämndens ledamöter och suppleanter väljs på ett år.

 

När någon av ledamöterna inte är närvarande inträder suppleant som ledamot, i den ordning som anges. För valnämndens beslutsmässighet erfordras att minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid alla beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst. Valnämnden skall till föreningsmedlemmarna avge sitt förslag senast en månad före årskongressen.

 

 

§ 6 Styrelsen leder föreningens verksamhet och är dess verkställande organ. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

Styrelsen åligger: att verkställa årskongressens beslut, att å föreningens vägnar besluta i frågor, som fordrar styrelsens avgörande, att genom kommittéer eller på annat sätt avge yttranden, utföra utredningar och uppgöra förslag i ärenden, som faller inom föreningens verksamhetsområde, att vårda föreningens ekonomiska och administrativa angelägenheter, att besluta om arbetsordningar för föreningens verksamheter, att besluta om medlemskap i föreningen, att bereda ärenden, som enligt i § 4 punkt 15 angiven ordning anmälts till behandling vid årskongressen, och utsända anmälan jämte eget yttrande över desamma till medlemmarna senast en månad före kongressen, samt att årligen avgiva berättelse över föreningens verksamhet samt det ekonomiska resultatet därav, vilken årsberättelse skall tillställas medlemmarna minst en månad före följande årskongress.

 

Styrelsen består av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare minst fem och högst sju ledamöter jämte minst en och högst tre suppleanter. När någon av ledamöterna inte är närvarande, inträder suppleant som ledamot, i den ordning som anges. Styrelsen kan besluta att närvaro kan ske via digitala media.

 

Styrelsens ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år.

 

För styrelsens beslutmässighet erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid alla beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst. Ordförande och vice ordförande handlägger under tiden mellan styrelsens sammanträden brådskande ärenden och bereder styrelsens ärenden.

 

Beslut som fattas på delegation skall tas av ordföranden och vice ordföranden gemensamt. Sådant beslut skall anmälas vid nästföljande styrelsesammanträde.

 

 

§ 7 Styrelsen utser föreningens funktionärer samt bestämmer deras arvoden. Funktionärerna ingår inte i styrelsen, men äger rätt att deltaga i dess överläggningar och att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

 

Funktionärerna äger inte rätt att delta i styrelsens överläggningar, som avser tillsättande av funktionärer och bestämmande av funktionärernas arvoden.

 

§ 8 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utsett.

 

§ 9 Revisorerna skall efter granskning av årsberättelsen (verksamhet och räkenskaper) samt styrelsens protokoll avgiva revisionsberättelse, vilken skall tillställas medlemmarna minst en månad före följande årskongress.

 

Revisorerna äger att på föreningens bekostnad låta granskning göras av person, som de finner därtill kvalificerad.

 

Två revisorer, varav en är sammankallande, jämte en suppleant ska utses.

 

Mandattiden för revisorerna och suppleant är ett år.

 

§ 10 Ingen må i regel i en och samma funktion tillhöra styrelsen eller valnämnden eller fungera som revisor eller revisorssuppleant mer än fem år i följd; dock må ordförande och vice ordförande kunna kvarstå i sina funktioner ytterligare fem år.

 

§ 11 Medlem betalar för varje år en årsavgift, vilken bestäms av årskongressen. Förslag till ändring av årsavgiften ska senast en månad före kongressen delges föreningens medlemmar. Hedersledamot erlägger ingen avgift.

Har medlem inte erlagt årsavgift äger styrelsen besluta om medlemskapets upphörande.

 

§ 12 Föreningens förtjänsttecken ”Stadsbyggnadspyramiden” kan efter enhälligt beslut av styrelsen tilldelas föreningsmedlem såsom belöning antingen för framstående teknisk insats av mera allmän, vetenskaplig karaktär eller för särskilt värdefull insats till föreningens fromma.

 

Förtjänsttecknet kan, efter enhälligt förslag av styrelsen, även tilldelas annan än föreningsmedlem efter beslut av årskongress.

 

§ 13 Förslag till stadgeändring som inkommit till styrelsen före den 1 januari, skall jämte styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna minst en månad före följande årskongress och därefter framläggas för kongressen.

 

För sådant förslags godkännande fordras, att minst två tredjedelar av årskongressens röstberättigade medlemmar bifaller förslaget.

 

§ 14 För likvidation eller upplösning fordras att två tredjedelar av årskongressens röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande årskongresser, av vilka den ena skall vara ordinarie, är ense om beslutet. Vid likvidation eller upplösning skall föreningens tillgångar, efter årskongressens beslut användas till i §1 angivna ändamål.