Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares stipendium

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares stipendium

(Fastställda av 1962 års kongress, reviderade av 1981, 1997, 2003, 2006 års kongresser och av styrelsen 2023-01-24)

 

§ 1
Stipendiet är avsett för medlemmar i Föreningen Sveriges Stadsbyggare för att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre sökande med minst fem års arbete inom stadsbyggande/kommunalteknik efter avslutad grundutbildning.

 

§ 2
Stipendiet utgår årligen med högst 40 000 SEK. Beloppet kan om så anses befogat delas på flera stipendiater.

 

§ 3
Föreningens styrelse beslutar om stipendiet skall utannonseras på styrelsemöte i september och om annonsering, utöver i föreningens egna kanaler, även skall göras i annan publikation. Annonseringen skall göras under fjärde kvartalet.

 

§ 4
Ansökan om stipendiet insändes till föreningens styrelse senast den 1 mars. Till ansökan skall bifogas meritförteckning, motivering för stipendiet samt specificerad tidplan för stipendiets nyttjande.

Stipendiet skall nyttjas och redovisas inom ett år efter det stipendiaten erhållit besked om att stipendiaten tilldelats stipendiet. Det ska framgå i redovisningen på vilket sätt stipendiet har medverkat till stipendiatens lärdom och vidareutveckling.

 

§ 5
Stipendiat/stipendiater utses av styrelsen vid styrelsemöte senast i april. Styrelsen bestämmer stipendiets storlek och om det ska delas mellan flera stipendiater. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 

 

§ 6
Stipendiet må utbetalas med högst 2/3 i förskott och återstoden sedan vederbörande avlämnat en utförlig rapport. Rapporten skall, när studien, forskningsuppgiften eller resan slutförts, inges till styrelsen, som äger rätt att utan särskild ersättning till stipendiaten intaga den helt eller delvis i någon av föreningens publikationer. Stipendiaten ska även utan ersättning redovisa resultat i en artikel i föreningens tidskrift Stadsbyggnad.

 

§ 7
Kan stipendiaten av någon anledning icke använda sig av stipendiet inom avsedd tid eller fullgöra sitt åtagande i enlighet med sin motivering för stipendiet, skall eventuellt utbetalt belopp återställas till föreningen.

 

§ 8
Finns enligt styrelsens bedömning ingen lämplig sökande till stipendiet är styrelsen icke skyldig utse stipendiat.