Bestämmelser för stipendier och utmärkelser

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggare

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare är avsedd att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete utöver det vanliga lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.

 

§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom, dels ett fritt deltagande (konferensavgifter, resa och logi) på föreningens årskongress det år utmärkelsen utdelas.

 

§ 3
Förslag på den person som bör få utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast den 1 mars det år utmärkelsen skall utdelas. Till förslaget skall fogas en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen.

 

§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas ut vid föreningens årskongress.

 

§ 5
Finner styrelsen, att inte någon av de föreslagna personerna uppfyller förutsättningarna för utmärkelsen, kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.

 

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt är avsedd att uppmärksamma ett projekt i Sverige, som visat på förnyelse och samverkan inom stadsbyggandet, med fokus på helhetsyn och hållbar kommunalteknik och samhällsbyggnad. Projektet, som kan vara större eller mindre., skall vara färdigställt under senare år så att ett positivt resultat kan påvisas.

 

§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom, dels med ett fritt deltagande (konferensavgifter) för högst 5 personer på föreningens årskongress det år utmärkelsen utdelas.

 

§ 3
Ansökan om utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast den 1 mars det år utmärkelsen skall utdelas. Till ansökan skall fogas en beskrivning av projektet och hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet. I ansökan skall också lämnas en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

 

§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas ut vid föreningens årskongress.

 

§ 5
Finner styrelsen, att inte något av de projekt som ansökt om utmärkelsen, uppfyller förutsättningarna för utmärkelsen kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.

 

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares stipendium

(Fastställda av 1962 års kongress, reviderade av 1981, 1997, 2003 och 2006 års kongresser och av styrelsen 2023-01-24)

 

§ 1
Stipendiet är avsett för medlemmar i Föreningen Sveriges Stadsbyggare för att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre sökande med minst fem års arbete inom stadsbyggande/kommunalteknik efter avslutad grundutbildning.

 

§ 2
Stipendiet utgår årligen med högst 40 000 SEK. Beloppet kan om så anses befogat delas på flera stipendiater.

 

§ 3
Föreningens styrelse beslutar om stipendiet skall utannonseras på styrelsemöte i september och om annonsering, utöver i föreningens egna kanaler, även skall göras i annan publikation. Annonseringen skall göras under fjärde kvartalet.

 

§ 4

Ansökan om stipendiet insändes till föreningens styrelse senast den 1 mars. Till ansökan skall bifogas meritförteckning, motivering för stipendiet samt specificerad tidplan för stipendiets nyttjande.

Stipendiet skall nyttjas och redovisas inom ett år efter det stipendiaten erhållit besked om att stipendiaten tilldelats stipendiet. Det ska framgå i redovisningen på vilket sätt stipendiet har medverkat till stipendiatens lärdom och vidareutveckling.

 

§ 5
Stipendiat/stipendiater utses av styrelsen vid styrelsemöte senast i april. Styrelsen bestämmer stipendiets storlek och om det ska delas mellan flera stipendiater. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 

§ 6
Stipendiet må utbetalas med högst 2/3 i förskott och återstoden sedan vederbörande avlämnat en utförlig rapport. Rapporten skall, när studien, forskningsuppgiften eller resan slutförts, inges till styrelsen, som äger rätt att utan särskild ersättning till stipendiaten intaga den helt eller delvis i någon av föreningens publikationer. Stipendiaten ska även utan ersättning redovisa resultat i en artikel i föreningens tidskrift Stadsbyggnad.

 

§ 7
Kan stipendiaten av någon anledning icke använda sig av stipendiet inom avsedd tid eller fullgöra sitt åtagande i enlighet med sin motivering för stipendiet, skall eventuellt utbetalt belopp återställas till föreningen.

 

§ 8
Finns enligt styrelsens bedömning ingen lämplig sökande till stipendiet är styrelsen icke skyldig utse stipendiat.

 

 

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse ”Stadsbyggnadspyramiden”

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse eller förtjänsttecken utgörs av “Stadsbyggnadspyramiden”.

 

§ 2
Stadsbyggnadspyramiden är formgiven av arkitekten och konstnären Bengt Anefall och tillverkad av glaskonstnären Olle Brozén. Pyramiden har en höjd och bas på ca sju cm och är gjuten i glas. Den har fyra sidor som visar Sverige, från norr till söder, från Kiruna till Visby, från medeltid till framtid. Visby växte organiskt och har ingen känd upphovsman, vilket var normalt på medeltiden. Rutnätsstaden, här representerad av Albert Lindhagens generalplan för Stockholm från 1866, har varit norm under en lång period och är vanlig än idag. Framtidens stad representeras av Kirunas nya centrum, ritat av White arkitekter. Pyramidens fjärde sida rymmer föreningens logga. Pyramiden är tillverkad i tio numrerade och signerade exemplar.

 

§ 3
Föreningens styrelse fattar beslut om vem som ska få utmärkelsen. Utdelning och överlämnande sker under årskongressen innevarande år.

 

§ 4
Om särskilda skäl föreligger får föreningens styrelse besluta att dela ut utmärkelsen vid annat tillfälle än årskongress.

 

§ 5
Utmärkelsen tilldelas föreningsmedlem för framstående insats av mera allmän, vetenskaplig karaktär inom samhällsbyggnadsområdet eller för särskilt värdefull insats för föreningen. Styrelsens beslut att utse viss person att erhålla utmärkelsen skall vara enhälligt. Utmärkelsen kan, efter enhälligt förslag av styrelsen, även tilldelas annan än föreningsmedlem efter beslut av årskongressen.

 

§ 6
Förslag till vem som skall få utmärkelsen lämnas av en kommitté bestående av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en medlem i föreningen.

 

§ 7
Förslag till vem som skall erhålla utmärkelsen kan även lämnas av en medlem i föreningen. Förslag jämte motivering, kandidatens bakgrund och översiktlig meritförteckning skall skriftligen insändas till kommittén senast vid utgången av oktober månad året före utdelningen.

 

§ 8
Kommittén skall avge sitt skriftliga förslag innehållande bland annat en kortfattad separat publicerbar motivering till föreningens styrelse före utgången av april månad det år utmärkelsen skall utdelas.

 

§ 9
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa bestämmelser inlämnas skriftligen till föreningens styrelse. Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde ta upp förslaget till diskussion. Vid därpå följande ordinarie sammanträde beslutar styrelsen om förslaget. För beslutat giltighet fordras kvalificerad majoritet.