Policy-dokument

Miljöpolicy

 

Miljöpolicyn är kompassen för miljöarbetet i Föreningen Sveriges Stadsbyggare.
Föreningen har som ambition att utveckla miljöarbetet och minska föreningens negativa miljöpåverkan.
Föreningen skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos medlemmar, samarbetspartners, allmänheten och myndigheter.

 

I dessa punkter åskådliggörs vår inställning;
– Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring eftersträva låg påverkan på miljön
– Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av
– Vi skall i vår verksamhet hushålla med naturresurser och energi

– Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum
– Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter
– Vi skall utbilda, informera och stimulera våra medlemmar till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet

– Vi skall ställa lika höga miljökrav på samarbetspartners och entreprenörer som vi ställer på vår egen verksamhet
– Möten är en del av föreningens verksamhet och resor är nödvändiga förutsättningar för vissa möten. Vi överväger om det går att ersätta resan med exempelvis telefonmöten eller videokonferenser. Möten och resor genomförs också så resurs- och kostnadseffektivt och smidigt som möjligt
– Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete

 

Resepolicy

 

Syfte

Föreningens resepolicy syftar till att styra hur resor i föreningens regi sker. I första hand gäller den för föreningens styrelseledamöter, kommittémedlemmar och funktionärer.
Policyn är en del i föreningens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning.

 

Principer

Möten är en viktig del i föreningens verksamhet och resor är nödvändiga för vissa möten. Vi överväger dock i varje fall om resan går att ersätta med telefonmöten eller videokonferenser.
Skall resa ske gäller följande:
Lokala resor, kortare än 2 kilometer, ska i första hand göras till fots eller med cykel. I andra hand med kollektiva färdmedel.

 

Övriga resor

I första hand sker de med kollektiva färdmedel där tåg prioriteras. I andra hand väljs buss.
Flyg kan vara ett alternativ i de fall då övriga färdsätt medför allt för stora inskränkningar i resenärens privatliv eller vid lång restid som medför att arbetstiden inte kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Flygresa ska alltid klimatkompenseras om flygbolaget erbjuder den möjligheten.
Om bil kvarstår som enda alternativet vid resa ska i första hand miljöanpassade bilar användas. Vid resa i bil ska alltid samåkning eftersträvas.
Vid taxiresor ska alltid miljötaxi efterfrågas som ett första alternativ.

 

Placeringspolicy

 

Allmänt

I placeringspolicyn anges de långsiktiga målen för föreningens kapitalförvaltning. Denna placeringspolicy, som fastställts av föreningens styrelse, syftar till att förtydliga förvaltningens syfte och hantering.

 

Föreningen behöver kapital av följande skäl:

  • Till verksamhetens bedrivande
  • Till att trygga långsiktighet i verksamheten
  • Till investering i nya verksamheter

 

Förvaltningen av föreningens kapital syftar till att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet. Föreningens placeringar ska ske långsiktigt. För att sprida riskerna skall en diversifiering av föreningens ekonomiska tillgångar eftersträvas.

Likvida medel på bankkonton skall ha en balans så att föreningens löpande verksamhet kan fungera.

 

Föreningens tillgångar skall vara placerade i:

  • Bankkonton
  • Fondkonton
  • Aktier

 

Bankkonton      

Tillgångarna finns placerade på Nordea Sparkonto Företag och Plusgirokonto Företag.

Likvida medel placeras på räntebärande konton om banken erbjuder detta.

 

Fondkonton

Målet är att ge föreningen en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Placeringen bör ske i blandfonder bestående av huvudsakligen aktier, räntefonder och räntebärande placeringar.

 

10-30 procent skall vara placerat i fonder. Andelen kan ligga mellan 0-45 procent beroende på marknadens utveckling.

 

Fonderna bör ha en global inriktning med viss tonvikt på Sverige.

 

Aktier

Föreningens placering i aktier skall vara långsiktig med hänsyn tagen till bra avkastning på aktiekapitalet.

Föreningens placering skall ta hänsyn till god spridning i olika branscher och företag.

Placeringen skall ske inom långsiktiga företag på marknaden med viss tonvikt på svenska företag.

Företagen kan gärna ha internationell marknad som bör minska risken på lokala svängningar på marknaden.

Aktuella företag skall ha en kvalitets- och miljöpolicy samt ett hållbart förhållningssätt till etik- och klimatfrågor.

 

Beslut om inköp av värdepapper

FSvS-Fu har delegation att inköpa värdepapper upp till 300 000 kr.

Övriga inköp sker efter beslut i styrelsen.