Lantmäteridagar 18 – 19 maj 2022

Datum/Tid
Datum - 2022-05-18 - 2022-05-19


Platser kvar, varmt välkommen att anmäla dig!

 

Välkommen till

 

 

Lantmäteridagar 2022

 

 

18 – 19 maj i Göteborg

  • Virtuella Göteborg – En digital tvilling av en stad i förändring
  • Stigande havsnivåer – vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?
  • Hur kopplar vi ihop Anläggningslagen och elbilsladdning?
  • Fastighetsvärdering inom förrättningar
  • Kompetensförsörjning inom geodatabranschen

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom lantmäteriområdet eller är intresserad av fastighetsrätt,
kartframställning, GIS etc.
Under årets upplaga av Lantmäteridagar i Göteborg blir du uppdaterad om det senaste inom en digital
samhällsbyggnadsprocess samtidigt som du får möjlighet att djupdyka i aktuella rättsfall och komplexa fastighetsrättsliga frågeställningar. Dessutom presenteras nya krav på detaljplan och planbeskrivning, utmaningar
med kompetensförsörjning inom geodatabranschen och du får ta del av fastighetsvärdering inom förrättningar.
Tidigare konferenser har blivit mycket uppskattade med väldigt högt betyg från deltagarna.
Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap.
Här bjuds möjligheter till kompetensutveckling och inspiration!


Välkommen till konferensen!


Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté

PROGRAM

   Dag 1 – Onsdag 18 maj 

09.30-10.00
Registrering

Kaffe / te med smörgås

10.00-10.05
Välkommen och föreningsaktuellt

 

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

10.05-10.50
Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt

 

Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

10.50-11.20
Stigande havsnivåer – vilken hänsyn tas
till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

Hotet om stigande havsnivåer blir alltmer påtagligt och Skåne står inför stora problem med översvämningar och erosion.
Hur kan myndigheter förhindra att ytterligare bebyggelse uppförs inom områden som löper risk för översvämning?

 

Alice Petersson, Mark- och exploateringsingenjör, Eslövs kommun
Frida Joelsson, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Malmö

11.20-12.00
Förrättningsmätning enligt konstens alla regler (?)

Ett retrospektiv över ett knippe decennier av förrättningsmätning. Vad har utvecklingen hittills lett till och vilka konsekvenser får vi leva med. Vad vore ett retrospektiv utan framtidsblick? Vi får se.

 

Mikael Johansson, Kundansvarig, Aveki AB

12.00-13.00
LUNCH
13.00-13.45
Anläggningslagen – en kommentar

Det har länge saknats en lagkommentar rörande anläggningslagen, men i vår
kommer en på Norstedts förlag. Under passet går vi igenom några av anläggningslagens utmaningar och ofullkomligheter
.

 

Tomas Vesterlin, civ. ing. ju. kand, Vesterlins & Co

13.45-13.50
BENSTRÄCKARE
13.50-14.40
Nya krav på detaljplan och planbeskrivning

Från årsskiftet gäller nya föreskrifter för detaljplaner och planbeskrivningar. Vad innebär de för genomförandefrågorna och hur kan man få framtida digitala nyttor i genomförandet.

 

Karolina Andersson, Lantmätare, Boverket
Klara Falk, Planeringsarkitekt, Boverket

14.40-15.10
KAFFE
15.10-15.55
Virtuella Göteborg – En digital tvilling av en stad i förändring

Göteborgs digitala motsvarighet håller på att ta form. En virtuell kopia i 3 dimensioner, att användas för planering och förvaltning, styrning och upplevelse av staden.

 

Eric Jeansson, Geodatastrateg/Projektledare Virtuella Göteborg, Göteborgs stad

15.55
Avslut på dagen
19.00
MIDDAG

På Skansen Kronan med underhållning

   Dag 2 – Torsdag 19 maj 

08.30-09.00
Kompetensförsörjning inom geodatabranschen

En redovisning av den rapport som Lantmäteriet gjort utifrån ett uppdrag från regeringen i syfte att beskriva kompetensförsörjningsläget i geodatabranschen.

 

 Elisabet Lewis, HR Strateg

09.00-09.30
KLM Varberg och Halmstads initiativ till samarbete

KLM Varberg och Halmstad har försökt samarbeta med stöd av 4 § AL. Hur har processen sett ut från idé till Lantmäteriets tillsynsprocess och vilka lärdomar har dragits?

 

 Svante Nilsson, Lantmäterichef, Varbergs kommun

09.30-10.00
KAFFE
10.00-10.45
Fastighetsvärdering inom förrättningar

Rollen som sakkunnig. Hur kan ett marknadsvärde tas fram? (Ortsprisanalys/ – exploateringskalkyl / taxeringsvärde). Lärdomar av HDdom T 6866-20; ”Tomträtten på Lindholmen”. Andra exempel på värderingssituationer inom
lantmäteriförrättningar.

 

Staffan Bäckman, Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Svefa AB

10.45-10.50
BENSTRÄCKARE
10.50-11.30
Tomtplats vid fastighets fastighetsbildning

Förvaltningsgruppen Fastighetsbildning Lantmäteriet Länsstyrelserna (FFLL) berättar om utmaningar och behov av bedömningar vid fastighetsbildning för bostadsfastighet inom strandskydd med hänsyn till vilken mark som kan tillåtas höra till fastigheten.

 

Linda Pantzar, Lantmätare, Lantmäteriet, Funktion juridik
John Dagobert, Landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen

11.30-11.50
Aktuella frågor från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

Marianne Leckström, Handläggare Geodata och Lantmäteri, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

11.50-12.00
Aktuellt från KLM-styrgrupp

En kort uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på för KLM:ernas räkning just nu.

 

 Angelica Oscarsson Ström, Ledamot i KLMstyrgrupp, lantmäterichef i Jönköpings kommun, Jönköpings kommun

12.00-13.00
LUNCH
13.00-14.00
Innovation

En spännande och inspirerande föreläsning om Innovation. Både vad det är för något egentligen, hur viktigt det varit i mänsklighetens historia och hur vi kan jobba med innovation. Även några goda exempel kommer att presenteras.

 

Alan Schürer, Stadsbyggnadsdirektör, Karlstads kommun

14.00-14.05
BENSTRÄCKARE
14.05-14.50
Hur kopplar vi ihop Anläggningslagen och elbilsladdning?

Samhällsutvecklingen medför att behovet av hemmaladdning ökar. Vad gäller när parkeringen ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening?
Genomgång med fokus på Anläggningslagens bestämmelser

 

Iia Kolk, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
Anders George, Förrättningslantmätare,
Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad

14.50-15.10
Nytt från Lantmäteriet

En kort sammanfattning av vad som hänt och vad som är på gång under 2022 inom Lantmäteriets verksamhetsområden, med fokus på försörjningen av geodata.

 

Ulf Eriksson, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

15.10-15.15
Avslut av dagen

 

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

15.15
KAFFE på plats / resande fot
Karta Norra Hamngatan 12, Göteborg

   Allmän information

Tid och plats
Den 18 – 19 maj 2022 i Göteborg
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg,
tfn. 031 – 368 36 00. Hitta hit

Konferensen börjar klockan 09.30 med registrering
och avslutas dag 2 kkl. 15.15

 

Avgift
Medlemmar 6 400 kr exkl. moms.
Icke medlemmar 7 600 kr exkl. moms.
Medlemmar under 30 år 3 200 kr exkl. moms.
Medlemmar pensionärer 3 200 kr exkl. moms.
Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30%
rabatt på konferensavgiften. I konferensavgiften ingår
måltider samt studiebesök.


Vill Du bli medlem? Gör din medlemsansökan på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.


Anmälan
Anmälan görs online senast den 19 april 2022
För att komma till anmälningslänken,
klicka här eller
gå in på
www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter den 19 april 2022 men
kan överlåtas på annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.


Hotell

Hotell i närheten, bokning görs via deras bokningssidor.

Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbrogatan 1, tfn. 031-752 28 00. Länk till hotellet
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, tfn. 031-720 40 00. Länk till hotellet
Hotell Royal, Drottninggatan 67, tfn. 031-700 11 70. Länk till hotellet

 

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 19 april 2022 men
kan överlåtas på annan person inom organisationen.

Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

 

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Lisa Klasson, e-post lisa.klasson@kalmar.se
Övrig information:
Föreningen Sveriges Stadsbyggare, e-post
info@sverigesstadsbyggare.se