Dag 2, pass 3, Markavvattningsföretag och dagvatten