Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse ”Stadsbyggnadspyramiden”

Bestämmelser för Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse ”Stadsbyggnadspyramiden”

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse eller förtjänsttecken utgörs av “Stadsbyggnadspyramiden”.

 

§ 2
Stadsbyggnadspyramiden är formgiven av arkitekten och konstnären Bengt Anefall och tillverkad av glaskonstnären Olle Brozén. Pyramiden har en höjd och bas på ca sju cm och är gjuten i glas. Den har fyra sidor som visar Sverige, från norr till söder, från Kiruna till Visby, från medeltid till framtid. Visby växte organiskt och har ingen känd upphovsman, vilket var normalt på medeltiden. Rutnätsstaden, här representerad av Albert Lindhagens generalplan för Stockholm från 1866, har varit norm under en lång period och är vanlig än idag. Framtidens stad representeras av Kirunas nya centrum, ritat av White arkitekter. Pyramidens fjärde sida rymmer föreningens logga. Pyramiden är tillverkad i tio numrerade och signerade exemplar.

 

§ 3
Föreningens styrelse fattar beslut om vem som ska få utmärkelsen. Utdelning och överlämnande sker under årskongressen innevarande år.

 

§ 4
Om särskilda skäl föreligger får föreningens styrelse besluta att dela ut utmärkelsen vid annat tillfälle än årskongress.

 

§ 5
Utmärkelsen tilldelas föreningsmedlem för framstående insats av mera allmän, vetenskaplig karaktär inom samhällsbyggnadsområdet eller för särskilt värdefull insats för föreningen. Styrelsens beslut att utse viss person att erhålla utmärkelsen skall vara enhälligt. Utmärkelsen kan, efter enhälligt förslag av styrelsen, även tilldelas annan än föreningsmedlem efter beslut av årskongressen.

 

§ 6
Förslag till vem som skall få utmärkelsen lämnas av en kommitté bestående av föreningens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en medlem i föreningen.

 

§ 7
Förslag till vem som skall erhålla utmärkelsen kan även lämnas av en medlem i föreningen. Förslag jämte motivering, kandidatens bakgrund och översiktlig meritförteckning skall skriftligen insändas till kommittén senast vid utgången av oktober månad året före utdelningen.

 

§ 8
Kommittén skall avge sitt skriftliga förslag innehållande bland annat en kortfattad separat publicerbar motivering till föreningens styrelse före utgången av april månad det år utmärkelsen skall utdelas.

 

§ 9
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa bestämmelser inlämnas skriftligen till föreningens styrelse. Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde ta upp förslaget till diskussion. Vid därpå följande ordinarie sammanträde beslutar styrelsen om förslaget. För beslutat giltighet fordras kvalificerad majoritet.