Vår ordförande om varför DU skall bli medlem hos oss.

Föreningen för dig som sysslar med stadsbyggande med betoning på kommunalteknik!

 

Detta verkar Föreningen Sveriges Stadsbyggare för:

Föreningen är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom stadsbyggandet med betoning på kommunaltekniken, oavsett om du är knuten till offentlig eller privata sektor. Föreningen bildades redan 1902 och har verkat oavbrutet sedan dess. Föreningens grundläggande syfte och målsättning är fortfarande lika aktuell och uttrycks även fortsatt i föreningens stadgar som den gång föreningen bildades för över 100 år sedan:

att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt det kommunal-tekniska verksamhetsområdet

Det som är specifikt för just Föreningen Sveriges Stadsbyggare är dess goda täckning och bredd inom hela kommunaltekniken. Detta gäller både de olika teknikområdena som processen från utredning, planering, projektering, byggande och drift/förvaltning.
Därför kan du – oavsett roll och uppgift – finna intresseområden och kolleger inom just den del av stadsbyggandet som du primärt sysslar med.
Samtidigt får du tillgång till hela den bredd och samverkan som krävs för dagens och morgondagens samhällsbyggande i en allt mer komplicerad och omfattande process.
Föreningen har speciellt under de senaste åren kraftigt ökat sitt medlemsantal och vi är nu närmare 2 000 medlemmar. Inte minst har antalet yngre medlemmar och kvinnor ökat. Detta innebär att du som medlem har tillgång till ett brett nätverk av kolleger.
Vi stimulerar studier och forskning genom stipendier som utdelas årligen.
föreningen har redan – och kommer i ökad grad – att utveckla sitt samarbete med övriga föreningar inom liknande sektorer. Inom de nordiska länderna sker redan ett sådant samarbete och internationellt är vi medlem i organisationen IFME – International Federation of Municipal Engineering. Detta samarbete ökar förutsättningarna för utbyte och utveckling vilket är viktigt för svensk kommunalteknik och för vår yrkesutveckling.
Föreningens verksamhet bygger i huvudsak på ideellt arbete och att medlemmarnas insatser kommer kollegerna tillgodo. Därmed kan både den årliga medlemsavgiften hållas mycket låg liksom avgifterna för konferenser och kurser som arrangeras i vår regi.

 

Så här verkar vi

Årskongress

En kongress avhålls årligen under sensommaren på attraktiv plats och i anslutning härtill arrangeras intressanta konferens- och utbildningsdagar med studiebesök samt utställningar.
Årskongressen är föreningens högsta beslutande organ där också styrelsen utses och dess olika uppdrag ges samt där andra för föreningen viktiga beslut fattas.

Styrelse

Styrelsen, som består av sju ordinarie och tre suppleanter, har att verkställa dessa beslut och driva föreningen. Genom kommittéerna som täcker de viktigaste ämnesområdena och genom ett antal utsedda funktionärer sker sedan föreningens löpande arbete.

Funktionärer

För att löpande handlägga och administrera föreningens verksamhet utses ett antal funktionärer som svarar för föreningens kansli, ekonomi, kursverksamhet, tidskrift m.m.

Kommittéer

En viktig resurs för föreningens arbete och det utbyte du som medlem får sker genom de olika kommittéernas arbete. Här finns de viktigaste intresseområdena tillgodosedda och en bred representation av aktiva medlemmar ingår i arbetet. Kommittéernas arbete omfattar bl.a.

 • uppföljning och bevakning av forskning och utveckling
 • besvara remisser
 • initiera och medverka i arbetet med lagstiftning och normer
 • samla och förmedla kunskap och erfarenheter
 • vara kontaktorgan med medlemmarna i aktuella frågor

Detta är våra kommittéers områden:

 • Lantmäteri
 • Gata
 • Hållbar Stadsbyggnad
 • Mark & Exploatering
 • Trafik
 • Internationellt arbete

Tidningen Stadsbyggnad

För den löpande medlemskontakten och som forum för nyheter, artiklar och debatt utges tidskriften Stadsbyggnad med för närvarande ca 6 nummer per år. Som medlem får du tidskriften kostnadsfritt.

Nyhetsbrev

Föreningen ger också ut ett nyhetsbrev. Där kan du läsa de senaste nyheterna om vår förening och vad som heter inom vårt område.

Hemsida på Internet

Föreningens hemsida kan nås på adressen https://www.sverigesstadsbyggare.se. Här informerar vi om kurser, konferenser samt ger medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter m.m.

Kurser och konferenser

Utöver den årliga kongressen med intressant innehåll och med skiftande konferensblock arrangerar vi flera kurser och konferenser i första hand genom de olika kommittéerna.
Kommittéernas arrangemang är oftast årligen återkommande och ger utöver ökad kunskap och erfarenhetsutbyte också goda möjligheter till möten och träffpunkt med kolleger och skapande av nätverk m.m. Inbjudan till kurser får du kontinuerligt som medlem.

Medlemsmatrikel

På vår hemsida hittar du en medlemsmatrikel med en förnämlig kontakt- ock adresslista över alla föreningens medlemmar.

 

Varför skall just du bli medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare

I en allt snabbare förändring och utbyggnad av samhällets infrastruktur – inte minst inom den kommunaltekniska sektorn – finns det fortsatt ett stort behov av en förening som på ideell grund tar vara på denna yrkeskårs intressen och som aktivt deltar i och påverkar utvecklingen.
Behoven av kunskap och erfarenhet, av nätverk och kollegiala kontakter både nationellt och internationellt samt förståelse för din del av helheten i samhällsbyggnadsprocessen ökar ständigt. Som medlem i föreningen tillförsäkras du tillgång till detta.
För din arbetsgivare, oavsett om det är förtroendevalda eller andra ägareintressen, så ges det via ditt medlemskap i föreningen möjligheter till att på mycket förmånliga villkor trygga att de anställda får tillgång till ett forum och kanaler där kompetensen hos de anställda kan utvecklas och där tankar och idéer kan stimulera de anställda till gagn också för arbetsgivarens intressen.
Vill du veta mer ?
Kontakta gärna någon arbetskollega på din arbetsplats som redan är medlem och ta del av dennes erfarenheter av föreningen eller någon i styrelsen så skall vi gärna ge dig mer information. Adresser och telefonnummer hittar du på vår hemsida.

 

VÄLKOMMEN SOM NY MEDLEM i föreningen Sveriges Stadsbyggare.

 

Tommie Eriksson
Ordförande