Remissvar Fi2021/01486

Remissvar Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling


Sammanfattning av remissvar

Föreningen Sveriges Stadsbyggare är positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna.


Remissvar

Föreningen Sveriges Stadsbyggare anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och tydliga förslag. Föreningen gör bedöm-ningen efter samtal med sina medlemmar, som primärt verkar inom den kommunala sektorn, att förslagen som presenteras är efterfrågade och viktiga verktyg för att ytterligare stärka planeringsprocessen mot hållbar-het. Föreningen gör bedömningen att många större kommuner redan verkar i utredningsförslagens riktning, men att föreslagna förändringar gör det än mer tydligt att kommunerna bedriver stadsplanering i linje med såväl nationella som internationella mål.

Fördelen med förslagen är att det nu skapas en tydlighet – fler kommuner kan tillämpa ett planeringtänk där andra kommuner har legat i framkant, exploatörer som verkar i flera kommuner får samma grundförutsättningar överallt och vokabulär och definitioner blir lika i alla projekt.

Föreningens Sveriges Stadsbyggare ser utredningen och förslagen som en viktig pusselbit inom hållbar stadsplanering och anser att utredning och dess förslag väl lever upp till titeln – Stärkt planering för en hållbar utveckling.