Remiss för SOU 2018:67

Föreningen har svarat på remiss om bostadsbyggande

Här följer en sammanfattning av Mex-kommitténs remissvar. För remissvaret i dess helhet, se pdf: Remiss snabbare bostadsbyggande

Mex-kommittén bedömer att det är oklart om några av de förslag som utredaren tagit fram verkligen kommer att leda till ett snabbare plangenomförande och bostadsbyggande. Möjligen kan de i viss mån underlätta för kommunerna. Många av de nu lagda förslagen är genomförandeinstrument som funnits tidigare men som lagstiftaren av olika orsaker valt att frångå.

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och analysera kommunens verktyg för att byggrätter inom befintliga detaljplaner ska tas i anspråk utan dröjsmål och vid behov förbättra verktygen. Orsaken är det stora behovet att snabbt få fram bostäder. En grundläggande fråga för att få fram nya bostäder är även kommunernas markpolitik. Verktyg som utretts och där utredarna identifierat verktyg som skulle kunna förbättras berör i huvudsak:

  1. Genomförandetid
  2. Exploateringsavtal
  3. Expropriation
  4. Inlösen
  5. Förköpslagen
  6. Uppföljning av detaljplaner

Markpolitik

Utredningen menar att en aktiv markpolitik med god kontroll och stor andel byggande på kommunalägd mark är den säkraste vägen till ett snabbare bostadsbyggande. Mex-kommittén menar att kommunen behöver bättre instrument att kunna göra frivilliga förvärv och bättre stöd i jordförvärvs- och fastighetsbildningslagen. En uppdaterad och moderniserad förköpslag skulle kunna medverka till att, om kommunerna vill det, bedriva en aktiv markpolitik.

Kortare genomförandetid

Utredningens förslag är att den i PBL lagstiftade genomförandetiden för en detaljplan, idag 5-15 år, ändras till 3-15 år. Mex-kommittén bedömer att det är tveksamt om en kortare genomförandetid verkligen ökar takten av bostadsbyggande. Det kan dock vara intressant ur andra aspekter, till exempel om man vill ändra en detaljplan och aktuell information inte fanns då detaljplanen antogs. Ett problem med en kort genomförandetid är att inte sällan tar fastighetsbildningen alldeles för lång tid vilket innebär att den resterande tiden för ansökan om bygglov och genomförandet i övrigt skulle bli alltför kort för att kunna genomföras under genomförandetiden.

Exploatörsbestämmelser

Utredningen föreslår ett återinförande av exploatörsbestämmelserna, det vill säga att kommunerna efter beslut av länsstyrelsen utan ersättning kan lösa in mark för byggnadsverk för vård, utbildning och omsorg under vissa förutsättningar. Dessutom föreslås att inskränkningen att exploateringsavtal inte får innehålla en överenskommelse om att byggherren ska finansiera byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen ska tillhandahålla upphävs. Mex-kommittén är positiv till ett återinförande av exploatörsreglerna och att de samtidigt utökas till att även omfatta mark för allmänna byggnadsverk men det är viktigt att tydliggöra när en exploatörs åtagande verkligen genomförts. Det bör utredas närmare vem som ska ansvara för beslutet att en exploatör ska upplåta eller överlåta mark utan ersättning. Hanteringen får inte bli onödigt tungrodd eller dra ut på tiden. Aktuella begränsningsregler bör gälla fortsättningsvis. Då en kommun övertar mark för allmänna byggnadsverk behöver det beskrivas på vilket sätt kommunen därefter får hantera marken, kommer en kommun kunna överlåta marken omedelbart till annan eller behövs det någon form av begränsningsregel.

Avtal om tidplan för byggnation

Utredningen bedömer att det är enklare för kommuner att styra byggherrars tidplaner i de fall byggnation avses ske på mark som ägs av kommunen och föreslår ett förtydligande i plan- och bygglagen att ett exploateringsavtal får innehåll villkor om en tidsplan för byggnadsverk. Mex-kommittén ser svårigheter i att avtala om tidplan för byggnation eftersom det är många faktorer som resurser, konjunktur och övriga marknadsmässiga överväganden som bestämmer när, var och hur en exploatör verkligen sätter igång en exploatering.

Ersättning vid expropriation och inlösen

Utredningen bedömer att expropriationslagens ersättningsbestämmelser om 125 procent, som även styr inlösensbestämmelserna, är kostnadsdrivande och kan i en del kommuner utgöra ett hinder för ett effektivt genomförande av detaljplaner vilket försenar bostadsbebyggelsen. Utredningen föreslår därför att expropriationslagen och inlösenreglerna utreds i särskild ordning. Mex-kommittén bedömer att expropriationslagens regler vid expropriation, som även gäller vid inlösen, är kostnadsdrivande, varför det vore positivt med en uppföljning och utredning av expropriationslagen och inlösenbestämmelserna i särskild ordning.

Uppdaterad förköpslag

Utredningen föreslår att regeringen ska ge Boverket i uppdrag att utreda införandet av en kommunal förköpslag som underlättar bostadsbyggande och tätortsutveckling. Utgångspunkten bör vara att utreda en ny modern förköpslag som också kommer tillrätta med de problem som fanns i den tidigare. Mex-kommittén är positiv till en översyn och ett införande av en ny modern förköpslag men det är viktigt att de problem som fanns tidigare, det vill säga att förköpslagen i vissa fall fördröjde genomförandet av köp och omfattade en stor och kostsam administration inte upprepas. I sammanhanget bör också en översyn av reglerna i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen ses över eftersom även de sammantaget är försvårande när det gäller kommunens behov av mark.

Uppföljning av byggrätter i detaljplan

I utredningen föreslås att Boverket bör ges i uppdrag att årligen samla in uppgifter om hur många möjliga bostäder det finns i lagakraftvunna detaljplaner. Utredningen anser vidare att Boverket i samverkan med Lantmäteriet ska utreda hur information om byggrätter och antalet möjliga bostäder kan tillgängliggöras i en digital planprocess. Mex-kommitténs uppfattning är att det idag saknas sammantagen information om antalet byggrätter inom kommunerna men att det är oklart om en sammanställd kunskap skulle snabba på bostadsbyggandet. Däremot kan det vara av intresse att analysera varför en detaljplan inte genomförs och vad det beror på.