Remiss för SOU 2019:9

Föreningen svarar på remiss om privat initiativrätt

Remiss slutbetänkande (SOU 2019:9)

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har följande synpunkter på ovanstående remiss:

 

Utredaren har överlämnat slutbetänkande för uppdraget att se över behovet av att införa en privat initiativrätt så att en enskild exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgärder i arbetet med att ta fram en detaljplan.

Bakgrunden är att det finns önskemål från byggherresidan att enskilda planintressenter ska kunna genomföra beredningsåtgärder i detaljplaneprocessen som inte innebär myndighetsutövning. Utredarens förhoppning är att förslaget innebär att det kan gå snabbare att ta fram den detaljplan som behövs för att kunna börja bygga och att den kommunala planeringsresursen i viss utsträckning nyttjas bättre.

 

Vi ställer oss positiva att pröva möjligheten för en planintressent att arbeta fram planeringsunderlag eller delar av planhandlingarna. Försök kring detta pågår redan i några kommuner. Intressant att pröva och sedan utvärdera för att se om det kortar ledtiden och om det innebär att de kommunala resurserna nyttjas bättre. Vi ser dock en viss risk att det kan komma att innebära merarbete och krångligare process för kommunen med helhetsansvar för detaljplaneprocessen. Kommunen har oavsett enskild planintressent ansvar för att göra avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen samt säkerställa planhandlingarnas kvalitet.

 

Vi delar uppfattningen att planprocessens myndighetsutövning inte ska överlämnas till någon enskild planintressent och att kommunen ska ha det övergripande ansvaret för planprocessen. Det ska, enligt utredaren, inte vara möjligt att överklaga ett planbesked. Vi instämmer i detta.

 

Läs remissvaret i dess helhet:

Remissvar Privat initiativratt slutbetankande 20190607