Spår ger stad i Lund

Spår ger stad i Lund

Nu kan du åka spårvagn till Ideon- och Mediconområdet i Lund och hoppar du av vid hållplatsen Ideontorget, hamnar du mitt i den innovativa stadsdelens centrum. Än finns här mest stora byggnader för kontor och forskning och inte så mycket stadsliv eller grönska. Men det kommer att ändra sig.

På Ideon och Medicon samlas flera av södra Sveriges mest innovativa företag. Det var här allt började. 1983 togs det första spadtaget till Ideon Science Park. Ideon grundades genom ett samarbete mellan Lunds universitet, dåvarande Malmöhus län, Lunds kommun och näringslivet. Det fanns
ett behov av att skapa förutsättningar för nya näringar och inspiration togs från motsvarande anläggningar som skapats
i USA. De första företagen flyttade in i september.

2010 kom beskedet att AstraZeneca skulle lägga ner sin forskningsverksamhet i Lund och flytta den till Mölndal. 2011 initierades en stiftelse som också lade grunden till att Region Skåne och Lunds universitet kunde etablera verksamheter för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att kunna göra forskningsidéer för människors nytta till verklighet och Medicon Village föddes.

Res hållbart på en matta av gräs

Sara Grafström är projektsamordnare för utvecklingen av området för tekniska förvaltningen i Lunds kommun och Daniel Wasden är planeringsledare på stadsbyggnadskontoret. De tar med oss på en vandring i framtidens Ideon och Medicon, där vi än så länge får försöka se förändringarna för vår inre syn. Men om cirka tre år kommer stadsdelen att se helt annorlunda ut. Lunds nya tillskott i infrastrukturen, Spårväg Lund C – ESS, öppnade i december förra året och även om pandemin har minskat antalet resande, har spårvägen påverkat stadsdelen i positiv riktning.

– Spårvägen är ett nytt spännande infrastrukturprojekt, där äldre beprövad teknik moderniseras till ett resurssnålt och hållbart sätt att resa. Ideon Science Park har funnits här sedan 1980-talet och även här förnyas och utvecklas hela tiden idéer och teknik. Stadsdelen med sina kontorsbyggnader ska förskönas och förtätas för att bli en fint gestaltad blandstad. Spårvägen känns helt rätt för Ideon och Medicon, säger Sara Grafström.

Spårvägen har två funktioner, enligt Sara Grafström. Dels gör den det lätt att resa till området, dels har spårvägen ett symboliskt värde. Lunds kommun satsar på ett hållbart trafikslag längs det så kallade kunskapsstråket, som har en stark koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlade från Lunds innerstad ut mot Brunnshög och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I mitten av kunskapsstråket ligger Ideon och Medicon. Spårvägen går till största delen på gräs och bildar en grön linje genom staden.

Här kan du bo ett stenkast från jobbet

Infrastruktur kan också handla om att olika funktioner i staden blandas. Du ska till exempel kunna arbeta och bo på samma plats. Medicon Village har nyligen byggt en stor kontorsbyggnad – The Spark – samt ett torg och en cancerklinik. Mitt över gatan bygger Peab bostadsrätter. Science-parkens forskare och entreprenörer inom livsvetenskap och medicin får nya grannar, när boende på bred front flyttar in. Arbetsplatser och bostäder hänger också ihop på andra vis. De nya husen värms upp av överskottsvärme från Medicon Village med hjälp av ett energisystem som kallas ectogrid.

I närheten uppför Blekingska nationen också 200 nya studentbostäder. I bottenvåningen ska det bli en nationslokal med entré mot Ole Römers plats.

Lunds kommun ser till att mellanrummen i form av gator, torg och parker hänger med och får en fin utformning. Målet är att området ska bli mer stadslikt och inbjudande med nya allmänna platser, gröna promenader och trevliga park- och gaturum för den som går, cyklar eller stannar till.

Ideontorget ska bli stadsdelens samlingsplats

– Vi kan börja med Ideontorget, säger Sara Grafström.

– Spårvägens hållplats heter redan så, men än så länge är här inte direkt något torg att tala om. Det finns planer för hur torget ska se ut och kommunen arbetar med att ta fram underlag inför byggstart. Just nu gör vi det osynliga arbetet som sker innan vi kan börja bygga.

Den norra delen av Ideontorget gränsar mot fastighetsägaren Wihlborgs mark. Här planerar Wihlborgs att uppföra ett nytt kontorshus – Zenit. När Wihlborgs kontor är klart börjar också kommunen bygga torget här. Ideontorgets södra del sluter an till Hotell Ideon Gästeri och även här väntar kommunen in hotellets byggnation. Så det är ett samarbete att utveckla en stadsdel. Ideontorget ska sedan bli områdets viktigaste offentliga plats.

I Forskarparken kan du sporta och vandra

En annan viktig plats i Ideon-Mediconområdet blir Forskarparken. I dag är parken ett bortglömt och övervuxet grönområde, som ligger vid studentboendet Sparta och mynnar ut vid Medicon Village.

– I Forskarparken ska du kunna promenera i grönskan, men också sätta dig och äta en lunchmacka eller utöva olika former av idrott. Den långsmala parken ska övergå i ett nytt torg vid Medicon Village – Scheeletorget. Åt andra hållet kopplas parken till spårvägshållplatsen LTH. Forskarparken blir alltså en viktig del av ett nytt stråk som kommer att koppla samman Lunds Tekniska Högskola – LTH – med Medicon Village. Universitet och företagsvärlden knyts fysiskt närmare varandra, säger Daniel Wasden.

Forskarparken är 10 000 kvadratmeter eller ett hektaroch här ska även finnas underjordiska vattenmagasin och ytor som kan översvämmas för att kunna ta hand om dagvatten och skyfall.

Ryggraden i det nya mrådet är egentligen inte en plats utan ett stråk eller en promenad. Idépromenaden ska bli ett nord-sydligt stråk genom området och binda samman Lunds universitets ekonomicentrum i söder med hotellet Ideon Gateway. Det kommer också att bli bättre förbindelser mellan Lunds Tekniska Högskola och Ideon. Detta görs bland annat genom att områden som idag upplevs som baksidor kompletteras med ny bebyggelse som får lokaler och entréer i bottenvåningarna.

– Flera av de detaljplaner för Ideon-Medicon som kommunen har gjort knyter an till Idépromenaden och det gör även fastighetsägarnas projekt, säger Daniel Wasden.

Scheelevägen blir stadsgata

Scheelevägen – som korsar spårvägen mellan hållplatserna Ideontorget och Telefonplan – ska byggas om så att den blir mer lik en stadsgata med ny gång- och cykelväg och trädrad på vägens östra sida. Det nya Scheeletorget ska bli en så kallad ”shared space”, där gående och cyklister samsas om utrymmet. Nya gång- och cykelvägar planeras också genom området.

– Tanken är att prioritera kollektivtrafik, gående och cyklister. Bilarna parkeras nära de större infarterna och gärna så nära E22 som möjligt. Dagens parkeringsplatser ska bli byggrätter eller vackra stadsrum och bilarna ska stå i parkeringshus, säger Daniel Wasden.

Trots att kollektivtrafik, gående och cyklister prioriteras så finns det behov av att trafiken ska fungera bättre in till Ideon och Mediconområdet. I dag har trafikflödet nått sitt kapacitetstak och det uppstår ofta köbildning i norrgående körfält på E22:an eftersom många kör av på Lund N. Därför har Trafikverket tillsammans med Lunds kommun planerat för en ny avfart från E22, vilket varit nödvändigt för att Ideon- och Mediconområdet ska kunna förtätas. Motorvägen får ett körfält till och det blir en ny avfart och en rondell.

– Ideon, LTH, Medicon Village och de andra företagen i området är en del av stadens identitet. Här möts akademi och innovation. Det är ett område med stark tillväxtkraft när det gäller innovation, life science och högteknologisk forskning, säger Sara Grafström.

Text och foto: Kristina Strand Larsson, kommunikatör Lunds kommun      

Fakta: Spårväg Lund C – ESS

• Längd: cirka 5,5 km långt dubbelspår.

• 9 hållplatser: Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IVoch ESS.

• Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, och medelhastigheten är 21,5 km/h. 

• Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.

• De sju vagnarna heter Åsa-Hanna, Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno och Saxo Grammaticus. Alla namn har Lundaanknytning och är resultatet av en namntävling som arrangerades 2019.

• Kapacitet: cirka 200 resenärer, varav 40 sittande. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.

• Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält