Från stuprör till skedesindelning

Från stuprör till skedesindelning

Efter många års förberedelser har Göteborgs Stad nu genomfört en omorganisation av de nämnder som ansvarar för stadsutvecklingen. 

De verksamheter som tidigare fanns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen ingår alla i den nya organisationen.

Uppbyggnaden av de nya nämnderna har utgått från en förändrad organisationslogik. De nya nämnderna och deras förvaltningar har en tydligare ansvarsfördelning utifrån olika skeden inom stadsutvecklingsarbetet, från strategisk, långsiktig planering till utveckling/byggnation och hur staden förvaltas. Tidigare var indelningen mer sakfrågebaserad.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för översiktsplan, detaljplaner och bygglov. Ska göra utredningar i tidiga skeden, systemanalyser av stadsutvecklingen inklusive ekonomi, trafik och grönfrågor, även sådant som tidigare gjorts på stadsledningskontoret. Har en samordnande roll.

Exploateringsnämnden kommer ha ansvar för exploateringsavtal, markanvisningar samt genomförande i stora infrastrukturprojekt. 

Stadsmiljönämnden ansvarar för utbyggnad av allmän plats och gata och förvaltning av det redan byggda inom stad, trafik och park/natur. 

Stadsfastighetsnämnden ansvarar för att bygga och förvalta kommunens lokaler, bostäder med mera.

Se faktaruta för mer detaljer.

Under 2022 fanns ett genomförandeprojekt som ledde och samordnade arbetet med att lägga grunden för den nya organisationen inom stadsutvecklingsområdet. Nu efter årsskiftet sker förändringsarbetet i de fyra nya förvaltningarna. En överlämning har skett successivt från projektet till nya förvaltningar under den gångna hösten. Redan 2 januari hade alla nya nämnder ett konstituerande möte för att fatta nödvändiga uppstartsbeslut. En rapport om arbetet i genomförandeprojektet ska skrivas och utvärderingar göras innan det centrala projektet avvecklas helt i mars.

Samordning och effektivisering

En tydlig ambition med omorganisationen är att öka samordningen och skapa en enklare och tydligare struktur. Huvudlösningen är att ha färre kommunala aktörer i varje skede. Även om det bara är en minskning från fem till fyra nämnder är en viktig skillnad att stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden agerar i planering och tidiga utbyggnadsskeden medan stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden svarar för genomförande och drift.

De fyra direktörerna uttrycker alla en tydlig samsyn och betonar just samsynen för att omorganisationen ska vara framgångsrik. Ett tydligt exempel är att den nya enheten för ”Utbyggnadsplanering och finansiering” som kommer att arbeta med stadsutveckling ur ett övergripande hela-staden- perspektiv i de riktigt tidiga skedena befolkas av personer från fyra av de tidigare förvaltningarna.

Lång process

Beslutet om att organisera om arbetet med stadsutvecklingen bottnar dels i ett ökande utbyggnadstryck på bostäder, kontor och infrastruktur och dels av en situation som präglades av tröghet och samarbetssvårigheter mellan nämnder och även mellan förvaltningarna. 

2011 sjösattes ett projekt som syftade till att ge gemenensamma referensramar för ärendehantering och i budgeten för Göteborgs Stad 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdrag om översyn av facknämnderna.  2016 tillsattes en utredning för en facknämndsöversyn men utredningens förslag till omorganisation röstades ner av kommunfullmäktige 2018. Dryga tre år senare var kommunfullmäktige moget att gå vidare och samma förslag som avslogs 2018 bifölls av kommunfullmäktige i november 2021.

Eldprovet

Dock har organisationerna fortsatt var sin budget och ingen nämnd kan styra över någon annan nämnd utan alla lyder direkt under kommunfullmäktige. Därmed hänger mycket på den kultur som byggs upp. Även i den nya organisationen finns många gränser och skiljelinjer kvar att hantera så den viktigaste frågan framöver är hur den nya organisationen förmår skapa verklig samordning där inga intressen körs över eller någon intressent trycks undan av någon annan. 

Hos många politiker finns en förhoppning om att få ännu starkare samordning och de flesta ser stadsbyggnadsförvaltningen som den ledande och styrande förvaltningen. Där inrättas en avdelning för ”Strategi och taktik” medan de övriga tre inte har någon strategisk avdelning. Det återspeglas också
i att stadsbyggnadsnämnden befolkas av inte mindre än fem
kommunalråd medan de tre övriga inte har något kommunalråd.

Text: Ulf Kamne, vd/partner A Beautiful Soup Göteborg AB

Fakta 

Ur nämndernas ansvar:

Stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för den samlade strategiska stadsplaneringen och att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen, för beslut i kommunfullmäktige inklusive överväganden kring ekonomi och genomförbarhet. Ansvarar för framtagande av program för detaljplaner, detaljplaner och kommunal järnvägsplan samt även bygglov och lantmäteri.

Exploateringsnämnden har ansvar för kommunens strategiska markförsörjning och utövar den formella ägarrollen till kommunens fasta egendom och ansvarar för kommunens samlade exploateringsverksamhet med projektägarskap och projektutvecklingsansvar för exploateringsprojekt och komplexa infrastrukturprojekt utifrån övergripande planeringen och prioriteringen.

Stadsmiljönämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum inklusive både stadsmiljöer och naturområden och att förvalta stadens markreserv. Nämnden har ansvar för framkomlighet och uppbär kommunens ansvar för kollektivtrafikfrågor. Ska genomföra investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga staden. 

Stadsfastighetsnämnden har till uppgift att tillhandahålla, förvalta och utveckla de verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder och ansvarar för att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Aktivt delta i lokalbehovsplanering och ta ansvar för stadens lokalförsörjning.

Fakta 

Följande förvaltningar har upphört: 

• Byggnadsnämnden
• Fastighetsnämnden
• Trafiknämnden
• Park- och naturnämnden
• Lokalnämnden. 

Följande förvaltningar har inrättats:

• Stadsbyggnadsnämnden
Ordförande: Johannes Hulter (S), Direktör: Henrik Kant

• Exploateringsnämnden
Ordförande: Robert Hammarstrand (S), Direktör: Kristina Lindfors

• Stadsmiljönämnden
Ordförande: Joakim Larsson (MP), Direktör: Anders Ramsby 

• Stadsfastighetsnämnden
Ordförande: Camilla Widman (S), Direktör: Martin Blixt

LÄNKTIPS 

Göteborgs Stads information om Ny organisation för stadsutveckling 2023: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/kommunens-organisation-ny/ny-organisation-for-stadsutveckling-2023

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält