Beräkning av virkestillväxt vid lantmäteriförrättningar