Linköping skapar framtidens stadskärna

Linköping skapar framtidens stadskärna

Framtidens stadskärna – Nytänkande, kvalitet och samverkan för en livsvänlig stadskärna med plats för fler och mer.

Den växande staden ställer nya krav på stadskärnans utbud och kvaliteter. På bara 20 år har Linköping vuxit med över 30 000 invånare och på sikt antas staden ha över 250 000 invånare, där många av dem kommer att vilja bo, arbeta och vistas i innerstaden. För att möta framtida behov och leda utvecklingen i rätt riktning initierades arbetet med Framtidens stadskärna.

Framtidens stadskärna är ett samverkansprojekt mellan näringslivet, fastighetsägare och Linköpings kommun som syftar till att utveckla och framtidssäkra innerstaden till en levande och attraktiv plats för ett ökat antal invånare, besökare och verksamheter. Arbetet med att ta fram en gemensam inriktning för stadskärnans utveckling påbörjades 2021 och bestod av ett antal större workshops, studieresor, analysmaterial och möten med stadskärnans aktörer så som handlare, krögare, kulturaktörer, näringsliv, stora arbetsgivare och ungdomsombud. Sommaren 2022 skrev parterna på den gemensamma avsiktsförklaring som nu ligger som grund för det fortsatta arbetet.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av 30 parter och innehåller en gemensam målbild med 39 insatser för samverkan och utveckling. Avsiktsförklaringen fokuserar förutom på ökad samverkan, även på platsutveckling, trygghetsskapande åtgärder och enhetlig kommunikation för att utveckla stadskärnans unika karaktär och attraktionskraft.

Målet med arbetet i Framtidens stadskärna är att skapa en innerstad som är attraktiv för invånare, besökare, företag och investerare. Insatserna i samarbetet ska leda till fler mötesplatser och upplevelser samtidigt som stadskärnans befintliga kvaliteter bevaras och framhävs. För att skapa mer rörelse och ökad densitet av människor under dygnets alla timmar behöver även antalet boenden och verksamheter i stadskärnan öka.

Positiva effekter
– Genom att skapa fler bostäder och arbetsplatser kan stadskärnans livlighet öka och fler människor lockas till området. Detta får även positiva effekter på stadens näringsliv och trygghet, säger Oscar Åhman VD Vasaparken Fastighets AB.

Ett brett utbud av upplevelser och verksamheter, bra service och god tillgänglighet är faktorer som har en stor roll för en plats dragningskraft. Levande bottenvåningar påverkar upplevelsen av platsen positivt. Det kan handla om breda och öppna entréer, stora fönster som skapar en inbjudande atmosfär samt variation i utbudet av butiker, restauranger och caféer. Verksamheterna i stadskärnan uppmuntras också att nyttja utrymmet utanför butik för varuexponering och smyckning för att öka känslan av samspel mellan gatans rum och verksamheten.

Ett exempel på samarbete i Framtidens stadskärna som både fyller bottenvåningar med liv och skapar fler besöksanledningar är LKPG Culture Pop Up som genomfördes första gången sommaren 2023. Ett projekt där fastighetsägare erbjöd vakanta lokaler till kulturella och kreativa verksamheter.

– Redan första året erbjöds ett 30-tal utställare möjlighet att poppa upp och det blev en bred mix med allt från dans och keramik, till teater och konst. Ett bra sätt att nyttja vakanta lokaler i väntan på en mer långsiktig etablering. Ett koncept alla parter är positiva till, som vi även kommer genomföra 2024, säger Jessica Stille Törnqvist, VD Linköpings Citysamverkan.

En hållbar och effektiv infrastruktur är också viktig i Framtidens stadskärna. Genom att förbättra tillgängligheten till och inom stadskärnan kan man underlätta för människor att ta sig dit och röra sig mellan olika platser. Det kan handla om förbättrad kollektivtrafik, cykelvägar, gångstråk och bra parkeringsmöjligheter, där ett helt nytt parkeringsledningssystem är en av alla lösningar som framgångsrikt implementerats under året. P-ledningssystemet ökar tillgängligheten till stadskärnan genom att lotsa trafikanten till det parkeringshus som är bäst för besökaren, som också visar dess kapacitet av lediga platser. Det minskar även trafik som söker efter lediga p-platser på ett effektivt sätt.

Tidiga dialoger
– Vi vill skapa tidiga dialoger vid förändringar för att få in fler perspektiv i utvecklingsarbetet, säger Niklas Engström, chef för stadsmiljöavdelningen Linköpings kommun.

– Ett arbete som förstärkts i arbetet med Framtidens stadskärna och som vi fårgod respons på, säger han.

I arbetet finns trygghet och säkerhet med som viktiga aspekter, där god belysning, övervakningssystem och samarbete med polisen och andra aktörer spelar en roll. Insatser som initierats i arbetet med Framtidens stadskärna är bland annat Krogar mot knark som innefattar utbildningsinsatser och diplomering, Testarena Trygghetsskapande Teknologier (T3), ett projekt och testbädd där tekniska lösningar testas för en säkrare miljö, där visualisering av trygghetsdata, sensorer för ljud, rörelse och värme samt verktyg för registrering av buskörning är några exempel som testas.

Det som började med ett projekt för att framtidssäkra stadskärnan har nu utvecklats till ett arbets- och förhållningssätt hos avsiktsförklaringens parter. Den växande staden ställer krav som inte en part ensamt kan lösa. Med mod, nytänkande och kvalitet utvecklas Framtidens stadskärna till en internationell mötesplats med ett myller av människor där tekniken underlättar vardagen och ger plats till en mångfald av uttryck.

Text: Jessica Stille Törnqvist, vd Linköping City Samverkan AB.
Bildtext: AI-genererad visionsbild över Linköping. Foto: Linköpings kommun

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält